پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

فرعی اول

« بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد.»

تأیید

فرعی دوم

« بین سبک رهبری تبادلی با اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد.»

تأیید

فرعی سوم

« بین سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد.»

رد

فرعی چهارم

«سبک رهبری تحول آفرین بیشترین اثرگذاری را بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران دارد.»

رد

خلاصه فصل چهارم
در این فصل بر اساس روش تحقیق ارائه شده در فصل سوم به تحلیل و بررسی فرضیات مطرح شده در فصل اول پرداخته شد. برای این منظور ابتدا با استفاده از نرم افزار spss، پایایی و نرمال بودن متغییرهای مدل سنجیده شد و سپس از رگرسیون چند متغییره برای بررسی روابط بین متغییرها استفاده گردید. در ادامه به منظور بررسی کلی مدل و تأیید شاخص های تشکیل دهنده متغییرهای مکنون مدل از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد و بار های عاملی و ضرایب مسیر مدل تعیین و همچنین بر اساس آماره t حاصل از این نرم افزار معناداری فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در آخر بر اساس آن مدل مفهومی نهایی تحقیق ارائه گردید.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵ مقدمه
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری و مدیریت دانش و تعیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران صورت پذیرفت و بدین منظور مراحل زیر طی شد.
در فصل اول به بیان گزاره های تحقیق، جامعه آماری، فرضیات و سؤال های اصلی و فرعی، تعریف متغییرهای اصلی تحقیق و اجزاء تشکیل دهنده آن ها و به طور کلی نقشه راه تحقیق پرداخته شد. فصل دوم به ادبیات تحقیق اختصاص داشت، در این فصل تعاریف و دیدگاه های مختلف مربوط به ابعاد تحقیق ارائه گردید، همچنین مدل های مطرح شده مربوط به موضوع بررسی شد. در مورد مدیریت دانش مدل های مختلفی ارائه شده است که در این تحقیق ضمن اشاره به اهم این مدل ها در نهایت مدل سنگ بنای مدیریت دانش به این دلیل که تقریباً اجزاء اصلی سایر مدل ها را نیز در بر می گرفت انتخاب شد. در مورد سبک های رهبری نیز ضمن بیان سیر تکامل نظریه ها و مکاتب رهبری و بررسی دیدگاه های مختلف مطرح شده درمورد سبک های رهبری، در نهایت مدل رهبری باس به علت جدیدتر بودن و جامعیت مد نظر قرار داده شد. در فصل دوم همچنین به پیشینه موضوع و تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه نیز پرداخته شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده روی مدل های مذبور در پایان این فصل مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق ارائه گردید. در فصل سوم روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و اطلاعات، ابزارهای گردآوری اطلاعات و روش تحلیل داده ها مطرح شد و ساختار پرسشنامه و پایایی و روایی آن مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم نیز بر اساس روش ها و نرم افزار های تعیین شده در فصل سوم به بررسی و ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. در این فصل با استفاده از نرم افزار spss و روش هایی آماری مانند کولموگروف اسمیرنوف؛ به بررسی نرمال بودن داده ها و رگرسیون چند متغییره؛ به بررسی روابط میان متغییرها و ارزیابی فرضیات تحقیق پرداخته شد و همچنین کل مدل و ابعاد و شاخص های تعریف شده در آن با استفاده از روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس از طریق نرم افزار PLS مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی نهایی مبتنی بر معادلات ساختاری ارائه گردید.
در فصل حاضر نیز بر اساس نتایج بررسی ها و تحلیل های انجام شده در فصول گذشته به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب تحقیق پرداخته می شود و در آخر پیشنهادهایی را بر اساس یافته های تحقیق برای بهبود عملکرد سازمان مورد بررسی و سازمان های مشابه و همچنین پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.
۲-۵ نتایج تحقیق
پس از تجزیه و تحلیل های انجام شده در فصل چهارم نتایج تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد، این نتایج مشتمل بر سه بخش هستند. بخش اول نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش و اجزاء تشکیل دهنده آن است، بخش دوم مربوط به متغییر سبک رهبری، ابعاد و شاخص های آن است و بخش سوم مربوط به رابطه بین این متغییرهای مکنون است.
۱-۲-۵ نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش
در این تحقیق مدل مربوط به مدیریت دانش از دو سیکل؛ درونی، بیرونی و یک سیکل مکمل تشکیل شده بود. سیکل درونی شامل: شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و تسهیم دانش، استفاده از دانش و نگهداری دانش. سیکل بیرونی شامل : تعیین هدف های دانشی، ارزیابی دانش و سیکل مکمل شامل بازخور است. که بر اساس ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده و به منظور شفافیت در طراحی پرسشنامه با ترکیب ابعاد مکمل و نزدیک به هم، کلیه ابعاد این مدل در قالب پنج دسته کلی به شرح زیر ارائه گردید، که بار عاملی مربوط به این شاخص ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری سنجیده شد و کیفیت مدل ارزیابی گردید. با توجه به بارهای عاملی بالا و نزدیک به هم شاخص های تشکیل دهنده بعد مدیریت دانش می توان به اهمیت بالای هر پنج شاخص پی برد اما طبقه بندی شاخص ها به ترتیب بزرگی بارهای عاملی آن ها به صورت زیر است.
شاخص شناسایی و کسب دانش که بیشترین بار عاملی را در میان شاخص های مدیریت دانش به خود اختصاص داده است، نشان می دهد که برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش توجه به شناسایی و کسب دانش لازم و ضروری است و اینکه در وهله اول سازمان باید بداند که چه می داند و چه دانش و اطلاعاتی در سازمان موجود است. این شناسایی دانش باید به طور همزمان در مورد منابع درونی و بیرونی انجام شود و پس از تعیین شکاف های دانشی، به تأمین و کسب دانش مورد نیاز از بازارهای داخلی و خارجی نظیر مشتریان، رقبا، همکاران و سایر منابعی که در مرحله شناسایی تعیین شده است پرداخته شود.
شاخص ارزیابی و بازخور نیز دارای بار عاملی بالایی بود که بر اهمیت توجه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

به نتایج به عنوان بازخور برای اصلاح و تعیین اهداف در سازمان مورد نظر تأکید دارد. توجه به این شاخص از هدر رفتن منابع در سازمان، کارهای موازی و دوباره کاری ها جلوگیری می کند و باعث افزایش کارایی می گردد.
پس از دو شاخص مزبور نیز شاخص نگهداری و کاربرد دانش در جایگاه دوم قرار گرفت که می توان این چنین نتیجه گیری کرد که اطمینان یافتن از استفاده مفید دانش در سازمان و به کارگیری روش های مناسب برای ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مزبور از اهمیت بالایی برخوردار است.
و همچنین بار عاملی بالای مربوط به شاخص تعیین اهداف دانشی نیز ضرورت تعیین هدف های دانشی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی را تأیید می نماید. و اهمیت ایجاد فرهنگ دانشی در سازمان و طراحی برنامه های مناسب جهت پیاده سازی هر یک از ابعاد مدیریت دانش را آشکار می سازد.
شاخص توسعه و تسهیم دانش نیز با توجه به بار عاملی بالا به عنوان یکی از شاخص های اصلی مدیریت دانش در سازمان مزبور مورد تأیید قرار گرفت. که بر اهمیت تمرکز بر ایجاد مهارت های جدید، ایده های بهتر و فرآیند های کاراتر و انتقال دانش از سطح دانش فردی به سطح دانش گروهی و سازمانی تأکید دارد.