دسته بندی علمی – پژوهشی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت …

۱۲۵/۰-

مدیریت دانش رهبری عدم مداخله گر

به منظور بررسی آماره های t مربوط به هر کدام از ارتباطات موجود در مدل سنجش (روابط بین ابعاد)، از قابلیت Bootstrapping نرم افزار PLS استفاده گردید. برای تأیید یک فرضیه در سطح معنادار ۹۵/۰ باید حداقل t آماری معادل ۹۶/۱ باشد. شکل ۱۰-۴ مقدار آماره t مربوط به متغییرهای مکنون مدل را نشان می دهد.
شکل ۱۰-۴: مقدار آماره t مربوط به متغییرهای مکنون مدل
اولین فرضیه فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد:
« بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد.»
به منظور بررسی این فرضیه ضریب مسیر مربوطه، در نرم افزار حداقل مربعات جزئی محاسبه گردید که معادل ۲۵۳/۰ می باشد. این ضریب نشاندهنده رابطه مثبت و معنی دار میان رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش می باشد و نتایج تحلیل رگرسیون صورت گرفته به وسیله نرم افزار spss را تأیید می نماید. همچنین مقدار آماره t در مورد رابطه میان رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش برابر با ۲۲۳/۳ می باشد که با توجه به اینکه بالاتر از مقدار آستانه ای ۹۶/۱ است، مؤید معنی داری رابطه میان این دو متغییر می باشد.
فرضیه فرعی دوم در این تحقیق به صورت ذیل ارائه گردید:
« بین سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد.»
ضریب مسیر مربوط به این رابطه معادل ۵۵۳/۰ می باشد که رابطه مثبت و معنی دار میان این دو متغییر را تأیید می کند. از طرفی با توجه به اینکه مقدار آماره t مربوط به رابطه رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش معادل ۵۰۲/۸ می باشد و بیشتر از مقدار بحرانی ۹۶/۱ است، معنی داری رابطه میان این دو متغییر نیز تأیید می گردد.
فرضیه فرعی سوم در خصوص رابطه رهبری عدم مداخله گر و مدیریت دانش به شرح زیر مطرح گردیده است:
« بین سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد.»
به منظور بررسی این فرضیه، ضریب مسیر و آماره t مربوط به رابطه میان دو متغییر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آنجا مقدار آماره t معادل ۷۶۲/۱ می باشد که کمتر از مقدار بحرانی ۹۶/۱ است بنابراین معناداری رابطه میان دو متغییر تأیید نمی گردد و فرضیه فرعی سوم رد می شود.
فرضیه فرعی چهارم به شرح زیر است:
« سبک رهبری تحول آفرین بیشترین اثرگذاری را بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران دارد.»
ضرایب مسیر حاصل از تحلیل PLS، تحلیل های مبتنی بر نرم افزار SPSS را تأیید می نماید و بیانگر این موضوع است که رهبری تبادلی بیشترین تأثیر مثبت را بر اقدامات مدیریت دانش دارد و رهبری تحول آفرین از نظر تأثیر بر مدیریت دانش بعد از رهبری تبادلی قرار دارد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم رد می شود، لذا می توان از میان سه سبک رهبری بیان شده در مدل، سبک رهبری تبادلی را به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان معرفی نمود.
شکل ۱۱-۴: بار عاملی و ضرایب مسیر مدل نهایی مبتنی بر معادلات ساختار
۴-۷-۴ ضریب تعیین(R2)
ضریب تعیین ارتباط بین مقدار واریانس شرح داده شده[۲۵۸] یک متغییر مکنون را با مقدار کل واریانس آن سنجش می نماید. مقادیر R2برابر با ۶۷/۰، ۳۳/۰ و ۱۹/۰ در مدل های مسیری PLS به ترتیب مطلوب، متوسط و ضعیف توصیف می شوند. همانطور که در شکل ۱۱-۴ نشان داده شده است، مقدار R2معادل ۶۱۵/۰ و نشان از کیفیت مطلوب مدل دارد. همچنین لازم به ذکر است که مقدار Rبرای متغییرهای مکنون مستقل (سبک های رهبری) بیان نمی شود.
۸-۴ نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق و نتیجه رد یا تأیید آن ها بر اساس تحلیل های صورت گرفته در جدول ۷-۴ ارائه گردیده است.
جدول ۷-۴: نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندی علمی - پژوهشی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

شماره فرضیات نتایج
اصلی «بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.» تأیید