سایت مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش …

بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر مدیریت دانش شکل ۶-۴:
شاخص های تشکیل دهنده رهبری تحول آفرین شامل رفتارهای آرمانی، ویژگی های آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب دهنی و ملاحظات فردی هستند که با توجه به اینکه بار عاملی مربوط به این شاخص ها به ترتیب برابر با ۸۴۲/۰، ۸۶۳/۰، ۹۲۶/۰، ۹۱/۰، ۸۵۹/۰ بوده است، لذا می توانیم این متغییرها را به عنوان شاخص های تشکیل دهنده بعد رهبری تحول آفرین بدانیم.
بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر رهبری تحول آفرین شکل ۷-۴:
با توجه به ادبیات موضوع تحقیق، متغییرهای پاداش مشروط، مدیریت بر مبنای استثناء فعال و مدیریت بر مبنای استثناء منفعل به عنوان شاخص های تشکیل دهنده بعد رهبری تبادلی معرفی شدند که نتایج تحلیل نشان داد، بار عاملی مربوط به این شاخص به ترتیب برابر با ۹۱۲/۰ ، ۸۱۴/۰ و ۲۶۳/۰ بوده است. همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید، از آنجا که بار عاملی متغییرهای پاداش مشروط و مدیریت بر مبنای استثناء فعال بزرگ تر از حداقل قابل قبول یعنی ۴/۰ است، لذا این دو متغییر به عنوان شاخص های تشکیل دهنده رهبری تبادلی مورد تأیید قرار می گیرند اما در مورد مدیریت بر مبنای استثناء منفعل، با توجه به اینکه بار عاملی آن کمتر از حداقل قابل قبول است، بنابراین این متغییر از مدل حذف می گردد.
بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر رهبری تبادلی شکل۸-۴:
۲-۷-۴ مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل سازی معادلات ساختاری
با توجه به تحلیل های صورت گرفته در قسمت قبل، تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش، استفاده و نگهداری از دانش و ارزیابی و بازخور به عنوان پنج شاخص مربوط به بعد مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج تحلیل ها در مورد رهبری تحول آفرین نشان داد که پنج شاخص ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی به عنوان عوامل تشکیل دهنده این بعد محسوب می شوند که بیشترین بارعاملی را دارا می باشند. بعد دیگر رهبری تبادلی است که دو شاخص تشکیل دهنده ی آن شامل پاداش مشروط و مدیریت بر مبنای استثناء فعال مورد تأیید قرار گرفتند، اما مدیریت بر مبنای استثناء منفعل به دلیل بار عاملی پایین مورد تأیید قرار نگرفت و از جریان تحلیل حذف گردید. و همچنین از میان متغییرهای مکنون مدل، سبک رهبری عدم مداخله گر به دلیل اینکه معناداری رابطه ی آن با مدیریت دانش مورد تأیید قرار نگرفت از مدل حذف می گردد و در نهایت بر اساس این نتایج و با توجه به فرضیات تحقیق مدل مفهومی نهایی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در قالب شکل ۹-۴ ارائه گردید.
انگیزش الهام بخش
ترغیب ذهنی
ملاحظات فردی
ویژگی های آرمانی
رفتارهای آرمانی
تعیین اهداف دانشی
شناسایی و کسب دانش
توسعه و تسهیم
ارزیابی و بازخور
استفاده و نگهداری
پاداش مشروط
مدیریت بر مبنای استثناء فعال
شکل ۹-۴: مدل مفهومی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری
۳-۷-۴ نمودار مسیر و آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری
بر اساس مدل مفهومی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری که در قسمت قبل ارائه گردید، ضرایب مسیر و آماره t مربوط به هر یک از فرضیات فرعی و رابطه هر یک از انواع سبک رهبری با مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ضرایب مسیر، نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متغییر مکنون است. ضرایب مسیر مثبت نشاندهنده اثرات مثبت (روابط مستقیم بین دو متغییر) یک متغییر بر متغییر دیگر است. در صورتی که علامت منفی نشاندهنده اثرات منفی (روابط معکوس) یک متغییر بر متغییر دیگر است. ضرایب مسیر مربوط به مدل در جدول ۶-۴ ارائه گردیده است.
جدول ۶-۴: ضرایب مسیر متغییر های مکنون مدل

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ضرایب مسیر ابعاد
۲۵۳/۰ مدیریت دانش رهبری تحول آفرین
۵۵۳/۰ مدیریت دانش رهبری تبادلی