سایت مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

متغییرهای مستقل

b

Beta

T

Sig

سبک رهبری تحول آفرین

۲۶۷/۰

۲۳۲/۰

۹۸۲/۲

۰۰۴/۰

سبک رهبری تبادلی

۶۹۱/۰

۵۱۰/۰

۹۱۵/۵

۰۰۰/۰

سبک رهبری عدم مداخله گر

۱۷۶/۰-

۲/۰-

۵۱۲/۲-

۰۱۴/۰

ضریب بتا نشانگر میزان تأثیر استاندارد شده متغییر های مستقل است، که نتایج تحلیل نشان می دهد، از میان سه سبک رهبری مدل باس، سبک رهبری تبادلی با ضریب بتا معادل ۵۱۰/۰ بیشترین تأثیر مثبت را بر مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران دارد و سبک رهبری تحول آفرین بعد از آن با ضریب بتا ۲۳۲/۰ رتبه دوم از نظر تأثیرگذاری بر اقدامات مدیریت دانش را در سازمان مذبور داراست، لذا با توجه به این نتایج فرضیه فرعی چهارم رد می شود.
۷-۴ نتایج تحلیل مبتنی بر حداقل مربعات جزئی((pls
هنگامی که صحبت از مدل سازی معادلات ساختاری[۲۵۴]و مدل سازی روابط بین متغییرهای مکنون( متغییری که به طور مستقیم قابل مشاهده نبوده و از طریق شاخص های آشکاری که قابل مشاهده اند، اندازه گیری می شود) به میان می آید، دو رویکرد متفاوت مطرح می شود که عبارتند از تحلیل مبتنی بر کوواریانس[۲۵۵]و تحلیل مبتنی بر واریانس[۲۵۶] یا تحلیل مسیر مبتنی بر PLS (آذر،غلامزاده و قنواتی ،۱۳۹۱). در این پژوهش با توجه به حجم جامعه و روش تحقیق، تحلیل مبتنی بر واریانس یا PLS مورد استفاده قرار گرفت.
۱-۷-۴ تحلیل عاملی متغییرهای مدل تحقیق
همانگونه که گفته شد، به منظور تأیید و بررسی متغییرهای مدل و شاخص های تشکیل دهنده آن ها و ارائه مدل نهایی تحقیق در خصوص روابط بین سبک های رهبری و مدیریت دانش از نرم افزار PLS استفاده گردید. مطابق با شکل ۵-۴ مقادیر موجود روی ارتباطات مدل سنجش (ارتباط شاخص ها با ابعاد) بیانگر بار عاملی و مقادیر موجود روی ارتباطات مدل ساختاری (ارتباط بین ابعاد) بیانگر ضرایب مسیر[۲۵۷]می باشند.
شکل ۵-۴: بارهای عاملی و ضرایب مسیر متغییرها و شاخص های تشکیل دهنده مدل
مقدار بار عاملی باید بزرگ تر از ۶/۰ باشد، مقدار بار عاملی کوچک تر از ۴/۰ کوچک محسوب شده و باید از مجموعه شاخص ها حذف گردد. با توجه به نتایج تحلیل، بار عاملی شاخص های تشکیل دهنده مدیریت دانش که عبارتند از تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش، نگهداری و استفاده از دانش و ارزیابی و بازخور به ترتیب برابر با ۹۰۵/۰، ۹۴/۰، ۸۹۸/۰، ۹۰۹/۰و ۹۳۸/۰ و از حداقل قابل قبول یعنی ۴/۰ بیشتر بوده است، بنابراین نقش هر پنج عامل به عنوان عوامل تشکیل دهنده مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفت.

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکلاثر فاصله کاشت و سطوح مختلف ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Author: