پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

ضریب تعیین

۴۱۱/۰ R=

ضریب تعیین تعدیل یافته

۴۰۳/۰ R2.adj =

تحلیل واریانس یکطرفه

۳۶۲/۵۴ ANOVA =

آماره T

۳۷۳/۷

سطح معنی داری

۰۰/۰

نتیجه بررسی

تأیید

با توجه به اینکه عدد معنی داری مربوط به معادله رگرسیون سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش کوچکتر از ۰۵/۰ بدست آمده است، لذا فرضیه آماری ۰ H در سطح خطای ۰۵/۰ رد می شود و فرضیه ۱ H قابل پذیرش است، به عبارت دیگر سبک رهبری رابطه ی مثبت و معنی داری با اثربخشی اقدامات مدیریت دانش دارد. ضریب تعیین در این تحلیل ۴۱۱/۰ است، که نشانگر آن است که حدود ۴۱ درصد از تغییرات اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران تحت تأثیر تغییرات سبک رهبری است، به عبارتی نشان دهنده ی تأثیر نسبتاً قوی سبک رهبری بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش است. ضریب تعیین تعدیل یافته R2.adj)) در این تحلیل برابر با ۴۰۳/۰ است، این ضریب مربع همبستگی تعدیل شده را نشان می دهد و نسبت به R2 حقیقی تر است؛ زیرا الزامأ با افزایش تعداد متغییرهای مستقل افزایش نمی یابد، در حالی که مقدار Rتابع تعداد متغییرهای مستقل مدل است. جدول ANOVA آزمون معناداری ضریب تعیین را نشان می دهد. در واقع وقتی در صدد این موضوع باشیم که آیا ضریب تعیین بدست آمده به لحاظ آماری معنادار است یا نه از آزمون تحلیل واریانس استفاده می کنیم. بر این اساس مقدار F برابر است با نسبت متوسط واریانس رگرسیون به متوسط واریانس باقیمانده،که برابر با ۳۶۲/۵۴ و سطح معناداری ۰۰/۰ Sig=می باشد. پس متغییرهای مستقل تحقیق توانسته اند به خوبی تغییرات متغییر وابسته را تبیین کنند.
۶-۴ تحلیل آماری فرضیات فرعی تحقیق
در این بخش با توجه به فرضیات فرعی مطرح شده در فصل اول، تحلیل های آماری مربوط به این فرضیات فرعی و همچنین زیر فرضیه های آن ارائه خواهد شد.
۱-۶-۴ تحلیل های آماری مربوط به فرضیه فرعی اول
«سبک رهبری تحول آفرین با اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمات صادرات ایران رابطه معناداری دارد.»
فرضیه های آماری مربوط به فرضیه فرعی اول تحقیق به شرح زیر می باشد:
فرضیه۰H : سبک رهبری تحول آفرین با اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه ی معناداری ندارد .
فرضیه۱H: سبک رهبری تحول آفرین با اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه ی معناداری دارد .
نتیجه تحلیل رگرسیون مربوط به این فرضیه در قالب جدول۲-۴ ارائه گردیده است .
جدول۲-۴: نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسیتحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه ...

Author: