مقاله علمی با منبع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر مدیریت بر مبنای استثناء فعال با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
از آنجا که عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر مدیریت بر مبنای استثناء فعال ۴۴۹/۰Sig= بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، لذا هم خوانی توزیع آماری متغییر مدیریت بر مبنای استثناء فعال با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
۳-۲- ب : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییر مدیریت بر مبنای استثناء منفعل با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر مدیریت بر مبنای استثناء منفعل با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر مدیریت بر مبنای استثناء منفعل با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
با توجه به اینکه که عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر مدیریت بر مبنای استثناء منفعل ۱۶/۰Sig= بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، لذا فرض۰ Hرد نمی شود و می توان هم خوانی توزیع آماری متغییر مدیریت بر مبنای استثناء منفعل با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت.
۳- ب : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییر رهبری عدم مداخله گر با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر رهبری عدم مداخله گر با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر رهبری عدم مداخله گر با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر رهبری عدم مداخله گر ۳۲۱/۰Sig= بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، بنابراین می توان هم خوانی توزیع آماری متغییر رهبری عدم مداخله گر با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت.
۵-۴ تحلیل آماری فرضیه اصلی تحقیق
به منظور بررسی فرضیات مذبور و از آنجا که بایستی اثر متغییر های تشکیل دهنده ی سبک رهبری و مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است، که جداول مربوط به آن در پیوست ضمیمه گردیده است. فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر ارائه گردیده است.
« بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.»
فرضیه ها به شرح زیر مطرح می گردند:
فرضیه ۰ H: بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران، رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه ۱ H: بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران، رابطه معنا داری وجود دارد.
در صورتی که عدد معناداری مربوط به رابطه سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش کمتر از ۰۵/۰ باشد، فرضیه ی
۰ H رد می شود .
نتایج تحلیل حاصل از داده های مربوطه در جدول ۱-۴ ارائه گردیده است :
جدول ۱-۴: نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی اول

این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندی علمی - پژوهشی : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Author:

فرضیه اصلی
متغییر پیش بین سبک رهبری
متغییر ملاک مدیریت دانش
ضریب همبستگی چندگانه ۶۴۱/۰ R=