مقاله علمی با منبع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت …

همانگونه که شکل ۱-۴ نشان می دهد، پاسخ دهندگان پرسشنامه های این پژوهش، از لحاظ جنسیت ۲۵/۶۱ درصد آقا و ۷۵/۳۸ درصد خانم هستند.
شکل ۱-۴: فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت
۲-۲-۴ درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات
فراوانی پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات شامل ۷۵/۴۳ درصد لیسانس، ۵/۴۲ درصد فوق لیسانس، ۵/۹ درصد فوق دیپلم، ۳ درصد دیپلم و ۲۵/۱ درصد دکتری می باشد.
شکل ۲-۴: فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات
۳-۲-۴ درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی
سمت شغلی پاسخ دهندگان مشتمل بر ۷/۵۹ درصد کارشناس، ۴۳/۱۷ درصد کارمند اداری، ۰۱/۱۷ درصد رئیس بخش های مختلف، ،۴۷/۲ درصد مدیر، ۹/۱ درصد معاون و ۴۹/۱ درصد حسابدار می باشد.
شکل ۳-۴: فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی
۴-۲-۴ درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار
از نظر سابقه کار ۵/۵۴ درصد پاسخ دهندگان ۱۵-۱۰ سال سابقه، ۸/۲۰ درصد ۵-۱ سال، ۱۹/۱۳ درصد ۲۰-۱۵ سال، ۲/۱۰ درصد ۱۰-۵ سال و ۳۱/۱ درصد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشتند.
۳-۴ تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
در این قسمت با استفاده از آزمون های آماری متناسب با داده های حاصل از پرسشنامه، به بررسی روابط میان متغییرها و ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
۴-۴ آزمون هم خوانی داده های مدیریت دانش و سبک رهبری با توزیع نرمال
درتحقیق حاضر برای آنکه بتوانیم از روش های آماری پارامتری برای تحلیل داده های بدست آمده مربوط به مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان مورد مطالعه استفاده نماییم، لازم است ابتدا هم خوانی این داده ها را با توزیع نرمال مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور بایستی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده کرد. بدین منظور فرضیات آماری زیر ارائه گردیده اند :
الف – فرضیه آماری در مورد هم خوانی توزیع متغییر مدیریت دانش با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر مدیریت دانش با توزیع نرمال هم خوانی دارد .
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر مدیریت دانش با توزیع نرمال هم خوانی ندارد .
با توجه به اینکه عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر مدیریت دانش برابر ۲۸۱/۰ بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرضیه ۰ Hدر سطح معناداری ۹۵ درصد رد نمی شود .
۱- الف : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییر تعیین اهداف دانشی با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر تعیین اهداف دانشی با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر تعیین اهداف دانشی با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
از آنجا که عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر تعیین اهداف دانشی برابر ۰۵۶/۰ بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، لذا می توان هم خوانی توزیع آماری متغییر تعیین اهداف دانشی با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت.
۲-الف : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییرتوسعه و تسهیم دانش با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر توسعه و تسهیم دانش با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر توسعه و تسهیم دانش با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر توسعه و تسهیم دانش برابر ۴۰۲/۰ بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، پس می توان هم خوانی توزیع آماری متغییر توسعه و تسهیم دانش با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت.
۳-الف : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییر شناسایی و کسب دانش با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر شناسایی و کسب دانش با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر شناسایی و کسب دانش با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر شناسایی و کسب دانش برابر ۰۷۸/۰ بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، لذا می توان هم خوانی توزیع آماری شناسایی و کسب دانش با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت و فرض ۰ Hرد نمی شود.
۴-الف : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییر نگهداری و استفاده از دانش با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر نگهداری و استفاده از دانش با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه ۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر نگهداری و استفاده از دانش با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
با توجه به اینکه عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر نگهداری و استفاده از دانش برابر ۱۶۷/۰ بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، بنابراین می توان هم خوانی توزیع آماری متغییر نگهداری و استفاده از دانش با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت و فرض ۰ Hرد نمی شود.
۵-الف : فرضیه های آماری در خصوص هم خوانی توزیع متغییر ارزیابی و بازخور با توزیع نرمال :
فرضیه ۰ H : توزیع آماری مربوط به متغییر ارزیابی و بازخور با توزیع نرمال هم خوانی دارد.
فرضیه 

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی به منابع مقالات : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

>۱ H : توزیع آماری مربوط به متغییر ارزیابی و بازخور با توزیع نرمال هم خوانی ندارد.
از آنجا که عدد معناداری مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد توزیع آماری متغییر ارزیابی و بازخور برابر ۰۶/۰ بدست آمده است و بزرگتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض ۰ Hرد نمی شود و می توان هم خوانی توزیع آماری متغییر نگهداری و استفاده از دانش با توزیع نرمال را در سطح اطمینان ۹۵/۰ پذیرفت.

Author: