پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

۲۰

جمع کل سؤالات پرسشنامه

۵۶

۱۰-۳ روش تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS[247] و PLS[248] برای تحلیل و تفسیر نتایج، اعتبارسنجی مدل و بررسی فرضیه ها استفاده خواهد شد .
از آمار توصیفی جهت تحلیل داده های دموگرافیک،
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کرومولوگروف-اسمیرنوف،
جهت سنجش پایایی از آزمون های آلفای کرونباخ و اسپیرمن براون،
جهت سنجش روایی از ضریب روایی همگرا (AVE)،
به منظور بررسی رابطه میان متغییر ها از روش رگرسیون چند متغییره،
به منظور رتبه بندی تأثیر متغییرهای مستقل از ضریب بتای حاصل از تحلیل رگرسیون استفاده می شود،
و همچنین جهت بررسی همزمان ارتباط میان متغییرها، روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (VBSEM)[249] یا حداقل مربعات جزئی[۲۵۰] به کار برده می شود. هنگامی که صحبت از مدل سازی معادلات ساختاری[۲۵۱]و مدل سازی روابط بین متغییرهای مکنون( متغییری که به طور مستقیم قابل مشاهده نبوده و از طریق شاخص های آشکاری که قابل مشاهده اند، اندازه گیری می شود) به میان می آید، دو رویکرد متفاوت مطرح می شود که عبارتند از تحلیل مبتنی بر کوواریانس[۲۵۲]و تحلیل مبتنی بر واریانس[۲۵۳] یا تحلیل مسیر مبتنی بر PLS (آذر،غلامزاده و قنواتی ،۱۳۹۱). در این پژوهش با توجه به حجم جامعه و روش تحقیق، تحلیل مبتنی بر واریانس یا PLS مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت سنجش معناداری روابط از آماره t حاصل از قابلیت Bootstrapping نرم افزار PLS،
به منظور تحلیل عاملی متغییرهای مدل از بارهای عاملی و ضرایب مسیر حاصل از نرم افزار PLS،
و همچنین جهت سنجش کیفیت مدل از ضریب تعیین (R2) حاصل از این نرم افزار استفاده می گردد.
خلاصه فصل سوم
در این فصل ابتدا هدف تحقیق و سپس نوع تحقیق بر اساس هدف، ماهیت و روش بیان شد. پس از آن روش تحقیق و جامعه آماری تحقیق مشخص گردید و همچنین روش های گردآوری داده ها و اطلاعات و ابزارهای گردآوری اطلاعات مطرح شد. در ادامه در مورد اجزاء و ساختار پرسشنامه و روایی و پایایی آن بحث شد و در نهایت مدل تحلیلی پژوهش که مشتمل بر ساختار کلی پرسشنامه و تقسیم بندی گویه های مربوط به هر یک از ابعاد و شاخص ها بود ارائه گردید و روش های مورد استفاده برای تحلیل داده ها تشریح شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
اهداف فصل:
ارائه آمار توصیفی تحقیق
شناسایی شاخص های اصلی ابعاد مختلف مدل
بررسی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق
ارزیابی مدل کلی تحقیق
پیامبر خدا (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم) فرمودند:
اکتُبُوا العِلمَ قبلَ ذَهابِ العُلَماءِ ، وإنّما ذَهابُ العِلمِ بِمَوتِ العُلَماءِ؛
دانـش را، پـیش از درگـذشت دانشمندان، بنویسید ؛ زیرا با مرگ دانشمندان، دانش (آنان) نیز مى‏رود .

۱-۴ مقدمه
در فصول اول و دوم به بیان ادبیات موضوع، سؤالات و فرضیه های تحقیق و ارائه مدل اولیه پیشنهادی تحقیق پرداخته شد. در فصل سوم، روشهای گردآوری و تحلیل و تفسیر داده ها ارائه گردید، در این فصل بر اساس روش های آماری مطرح شده در فصل سوم تحلیل و بررسی داده ها و فرضیات تحقیق صورت می پذیرد، بدین منظور در قسمت اول به بررسی و ارائه گزارش آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان پرداخته می شود و در نهایت با استفاده از روش هایی مانند رگرسیون و مدل سازی مسیری – ساختاری به بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق و روابط بین متغییرها پرداخته خواهد شد.
۲-۴ تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
در این بخش به بیان آمار توصیفی مربوط به متغییرهای جمعیت سناختی تحقیق پرداخته می شود، بدین منظور وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت، سمت شغلی، تحصیلات ارائه می گردد.
۱-۲-۴ درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت

این مطلب را هم بخوانید :  تحقیق دانشگاهی - عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Author: