علمی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

رهبری تحول آفرین

۷۶۰۳/۰

رهبری تبادلی

۱

رهبری عدم مداخله گر

۸۴۳۴/۰

مدیریت دانش

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، مقدار AVE برای متغییرهای مکنون مدل بالاتر از ۵/۰ است. برای متغییر مکنونی که با یک شاخص سنجیده می شود مقدار AVE برابر با ۱ است. بنابراین می توان گفت که روایی همگرای متغییرهای پرسشنامه در سطح مطلوبی قرار دارد.
۹-۳ مدل تحلیلی پژوهش
جدول ۷-۳ ساختار کلی پرسشنامه و تقسیم بندی تعداد گویه های مربوط به هر شاخص را نشان می دهد. جهت شفافیت بیشتر، تعریفی مختصر در مورد اصطلاحات به کار برده شده در این جدول ارائه می گردد.
ساختار[۲۴۱]، عبارت است از مفهومی که برای تشریح پدیده تحت مطالعه به کار برده می شود.
بعد[۲۴۲] عبارت از مفهومی است که برای تشریح یک جنبه متمایزی از ساختار تحت مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.
سنجه ها[۲۴۳]، شاخص ها[۲۴۴]، آیتم[۲۴۵] ها ( که در این پژوهش با عنوان شاخص قلمداد شده اند) مقادیر کمی هستند که از طریق مشاهده، مصاحبه یا سایر ابزارهای موجود قابل اکتساب یا اندازه گیری هستند. شاخص ها به دو صورت قابل مشاهده[۲۴۶] یا غیر قابل مشاهده (نهفته) می باشند. شاخص های قابل مشاهده توسط یک سنجه قابل سنجش می باشند، در حالی که شاخص های نهفته، به صورت مستقیم قابل مشاهده یا سنجش نیستند بلکه از متغییرهای قابل مشاهده، قابل استنباط می باشند( حنفی زاده و زارع،۱۳۹۱).
جدول۷-۳: مدل تحلیلی پژوهش

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Author:

ساختارهای مورد بررسی ابعاد و شاخص های چندگانه متغییرهای مورد نظر شماره گویه ها در پرسشنامه جمع سؤالات
رهبری رهبری تحول آفرین ملاحظات فردی ۱۵-۱۹-۲۹-۳۱ ۴