پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

۹۵۳۵/۰

مدیریت دانش

مقدار ضریب پایایی مرکب[۲۳۸]، عامل دیگری است در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدل قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز، از ۰ تا ۱ متغییر است که مقادیر بالاتر از ۷/۰ پذیرفته شده بوده و مقادیر کمتر از ۶/۰ نامطلوب ارزیابی می گردد، که این ضریب برای رهبری تحول آفرین ۹۴۵۳/۰، رهبری تبادلی ۸۶۳۵/۰ و مدیریت دانش ۹۶۴۲/۰ محاسبه گردیده است. مقدار پایای مرکب برای متغییرهای مکنون با یک شاخص؛ مانند رهبری عدم مداخله گر برابر با ۱ است. مقادیر مربوط به این ضریب به طور خلاصه در جدول ۵-۳ ارائه شده است.
جدول۵-۳: ضریب پایایی مرکب مربوط به متغییرهای مکنون مدل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

CR ابعاد
۹۴۵۳/۰ رهبری تحول آفرین
۸۶۳۵/۰ رهبری تبادلی
۹۶۴۲/۰ مدیریت دانش

۴-۸-۳ روایی کلی پرسشنامه
به منظور بررسی روایی کل پرسشنامه از روایی همگرا[۲۳۹] استفاده شد. روایی همگرا به این معناست که مجموعه شاخص ها، سازه اصلی را تبیین می کنند. به منظور ارزیابی روایی همگرا در نرم افزار SmartPLS از متوسط واریانس استخراج شده ( [۲۴۰]AVE) استفاده می شود. مقدار این ضریب نیز از ۰ تا ۱ متغییر است که مقادیر بالاتر از ۵/۰ پذیرفته شده است. حداقل AVE معادل ۵/۰ بیانگر اعتبار همگرای کافی است، به این معنی که یک متغییر مکنون می تواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی شاخص هایش را تبیین کند.
جدول۶-۳: ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ...

Author:

AVE ابعاد
۷۷۵۸/۰