پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

برای سنجش اعتبار محتوایی[۲۳۴] که بیانگر آن است که معرف ها تا چه اندازه وجوه مختلف یک مفهوم را می سنجند، از نظر چند تن از استادان و صاحب نظران استفاده گردید و به منظور سنجش اعتبار سازه[۲۳۵] که به میزان ارتباط معرف ها با جنبه ها و انتظارات نظری و ابعاد مرتبط با آن در تحقیق اشاره دارد، از تحلیل عاملی بهره گرفته شد. همچنین روایی همگرای[۲۳۶] آن با استفاده از نرم افزار PLS[237] سنجیده شد که معادل ۸۴۳۴/۰ و در سطح مطلوب و قابل قبولی ارزیابی گردید.
۳-۸-۳ پایایی کلی پرسشنامه
مطابق جدول ۳-۳ نتیجه ی آزمون پایایی کل پرسشنامه (پرسشنامه رهبری و پرسشنامه مدیریت دانش) نشانده ی ضریب آلفای کرونباخ (۹۴۵/۰ (Alpha=است، این ضریب بیانگر این امر است که به طور کلی گویه های پرسشنامه از پایایی بالا و قابل قبولی برخوردارند.
جدول۳-۳: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ضریب الفا ۹۴۵/۰
تعداد گویه ها ۵۶

علاوه بر این مقدار پایایی هر یک از ابعاد پرسشنامه به طور مجزا از طریق نرم افزار pls سنجیده شد. بدین منظور مقدار آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب هر یک از ابعاد به صورت جداگانه سنجیده شد.
مطابق جدول ۴-۳ مقدار آلفای کرونباخ مربوط به ابعاد رهبری تحول آفرین و تبادلی به ترتیب ۹۲۷۸/۰و ۶۹۲/۰ بدست آمده است که نشانگر پایایی بسیار بالا و قابل اطمینان است، همچنین در مورد مدیریت دانش نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۹۵۳۵/۰ محاسبه گردیده است، که در سطح مطلوبی می باشد. از آنجا که آلفای کرونباخ برای سنجش انسجام درونی شاخص های هر بعد به کار می رود، حداقل به دو شاخص در هر بعد نیاز داریم تا بتوانیم آن را محاسبه کنیم. بنابراین آلفای کرونباخ برای رهبری عدم مداخله گر که یک شاخص دارد، کاربردی ندارد.
جدول ۴-۳: آلفای کرونباخ مربوط به متغییرهای مکنون مدل

این مطلب را هم بخوانید :  فایل دانشگاهی - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری ...

Author:

آلفای کرونباخ ابعاد
۹۲۷۸/۰ رهبری تحول آفرین
۶۹۲/۰ رهبری تبادلی
۱ رهبری عدم مداخله گر