علمی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

این شاخص شامل موارد ذیل است :
صحبت خوش بینانه درباره آینده
صحبت همراه با جدیت و شوق درباره کارهایی که باید در آینده انجام شود
تأکید بر اهمیت آینده نگری
القای حس امید نسبت به دستیابی به اهداف
ملاحظات فردی
این شاخص شامل موارد ذیل است :
کمک به برآورده کردن استعدادهای بالقوه زیردستان
صرف وقت برای راهنمایی و آموزش
رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص و نه صرفأ به عنوان اعضای گروه
توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد
ب)شاخص های رهبری تبادلی شامل :
پاداش های مشروط
این شاخص شامل موارد ذیل است :
کمک کردن به زیردستان متناسب با تلاش آن ها
مشخص کردن افرادی که برای رسیدن به اهداف برجسته شایسته می باشند
تعیین منافع دریافتی افراد بعد از تحقق اهداف
بیان احساس رضایت از زیردستان تنها پس از تحقق اهداف توسط آن ها
مدیریت بر مبنای استثناء فعال
این شاخص شامل موارد ذیل است :
تمرکز صرف بر رسیدگی به اشتباهات، انتقادات، شکایت ها، انحراف از معیارها و شکست ها
بررسی و پیگیری منشأ تمام اشتباهات
درس گرفتن از اشتباهات در جهت دستیابی به استاندارها
مدیریت بر مبنای استثناء منفعل
این شاخص مشتمل بر موارد زیر است :
دخالت پس از به اشتباه کشیده شدن مسائل
اعتقاد راسخ به این امر که “سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند”
دخالت در امور صرفاً در موارد بحرانی
ج) شاخص های رهبری عدم مداخله گر شامل :
اجتناب از دخالت در مسائل مهم
عدم حضور در هنگام نیاز
اجتناب از تصمیم گیری
طفره رفتن از پاسخ با سؤالات مهم و جدی
دسته بندی این شاخص ها در قالب گویه های مندرج در جدول۱-۳ می باشد.
۲-۸-۳ پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش
در این پژوهش به منظور سنجش وضعیت متغییر مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، که البته در طراحی این پرسشنامه از پرسشنامه ای استاندارد که به [۲۲۹]KMATمشهور است، استفاده شد. KMAT یا ابزار ارزیابی مدیریت دانش، به منظور ارزیابی اولیه و در عین حال سطح بالای سازمان ها از مطلوبیت مدیریت کردن دانش در آن ها طراحی شده است. تکمیل KMAT می تواند به سازمان کمک کند نواحی را که نیاز به توجه بیشتر دارد، و از سوی دیگر رویه هایی را که در آن ها خوب عمل کرده بهتر بشناسد. این ابزار چهار عامل؛ رهبری، فرهنگ، فناوری و سنجش یا اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش، را پیشنهاد می کند که می تواند به منظور پرورش و توسعه دانش سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش به کار روند. این فرآیند شامل گام هایی است که سازمان جهت شناسایی اطلاعات مورد نیاز خود و چگونگی طریقی که این اطلاعات را در سطح سازمان جمع آوری، تطبیق و منتقل می کند بر می دارد. KMAT یا ابزار اندازه گیری مدیریت دانش توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکاAPQC) )[230] و آرتور آندرسن[۲۳۱] در سال ۱۹۹۵ برای کمک به سازمان ها در جهت ارزیابی فرصت ها و نقاط قوت شان در مورد مدیریت دانش توسعه داده شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق بعد رهبری مدیریت دانش مورد توجه و بررسی قرار داده شده است، لذا با استفاده از گویه های مربوط به این بعد در پرسشنامه KMAT و انجام مطالعات دقیق تر در زمینه ی این بعد پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۰ گویه مبتنی بر شاخص های مدل سنگ بنای مدیریت دانش طراحی گردید که سؤالات آن بر اساس طیف لیکرت می باشند. جزئیات تقسیم بندی گویه ها به شرح جدول ۷-۳ می باشد.
۱-۲-۸-۳ پایایی پرسشنامه مدیریت دانش
پایایی این پرسشنامه ابتدا از طریق آزمون آلفای کرونباخ[۲۳۲] سنجیده شد. در سنجش پایایی گویه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ، همسانی درونی یا ثبات درونی گویه ها سنجیده می شود. ضریب آلفا بین ۰ تا ۱ در نوسان است. هرچه آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. البته در بیشتر تحقیقات مربوط به علوم اجتماعی، که هدف پژوهشگر بررسی میزان همبستگی دو متغییر است، آلفای بالاتر از ۷/۰ مطلوب و قابل قبول است( غیاثوند ،۱۳۹۰).

این مطلب را هم بخوانید :  سایت مقالات فارسی - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.