پژوهش – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

جایاسنگام[۲۱۳]و همکاران (۲۰۱۰) نیز به رابطه انواع قدرت رهبری با فرایندهای مدیریت دانش پرداختند. آن ها دریافتند که قدرت تخصصی و مبتنی بر دانش، اثر مثبتی بر کسب و توزیع دانش داشته و قدرت مشروع، مانع از اقدامات کسب دانش خواهد شد و تأثیر مثبت رهبری تبادلی بر مدیریت دانش را تأیید نمودند.
لرد و شاندریک[۲۱۴] (۲۰۱۱) در تحقیقی که تحت عنوان رهبری و دانش انجام دادند، سه دیدگاه دانشی شامل : دیدگاه نمادی، پیوندگرا، نهادینه شده را مطرح نمودند. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که هر سه دیدگاه ارتباط جدایی ناپذیری با رهبری دارند. به نحوی که به کارگیری هر یک از این دیدگاه ها نیازمند درک کاملی از این موضوع است که رهبر چگونه رفتار می کند و پیروان چگونه عکس العمل نشان می دهند علاوه بر این فرآیند رهبری باید به صورت کارا با تغییرات مورد نیاز برای به کارگیری مؤثرتر مدیریت دانش تطبیق پیدا کند.
نگوین و محمد[۲۱۵] (۲۰۱۱) نیز دریافتند که رفتارهای رهبری تبادلی (پاداش مشروط و مدیریت بر مبنای استثناء) و رهبری تحول آفرین تأثیر مثبتی بر اقدامات مدیریت دانش دارند و متوجه شدند که فرهنگ دانشی نقش میانجی در تأثیرگذاری رفتارهای رهبری بر مدیریت دانش دارد.
تحقیقی در چین توسط شاوو[۲۱۶]و همکارانش (۲۰۱۲) انجام شد که به بررسی اثر واسطه ای فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش بر رهبری تحول آفرین و موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع انسانی پرداختند. یافته های این تحقیق نشانگر تأثیر مستقیم رهبری تحول آفرین بر هر چهار نوع فرهنگ سازمانی- فرهنگ توسعه، فرهنگ گروهی، فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ عقلایی- بود و همچنین نشان داد رهبری تحول آفرین به صورت غیرمستقیم با تسهیم دانش و سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ارتباط دارد.
در تحقیقی که توسط گیرداسکین و ساوانوسین[۲۱۷] (۲۰۱۲) با عنوان “نقش رهبری بر انتقال دانش در سازمان های خلاق ” صورت پذیرفت، نتایج تحقیق نشان دهنده ی تفاوت تأثیر رهبری تحول آفرین و تبادلی در سه گروه از کارمندان؛ خلاق[۲۱۸]، اجرایی[۲۱۹]و دارای تجارب مشترک[۲۲۰] بود. رهبری تحول آفرین بیشترین تأثیر را بر کارکنان خلاق دارد و باعث تشویق خلاقیت در این گروه از کارکنان می شود در حالی که رهبری تبادلی بیشترین تأثیر بر گروه های دارای تجارب مشترک دارد و در مورد کارکنان اجرایی نیز رهبری تحول آفرین مؤثرتر از رهبری تبادلی عمل می کند.
۰
رهبری تبادلی
رهبری تحول آفرین
گروه های دارای تجارب مشترک
اجرایی
خلاق
۶
۵
۴
۲
۱
۳۳
(Girdauskiene & Savaneviciene,2012) شکل ۱۹-۲: نقش رهبری بر انتقال دانش در سازمان های خلاق)
مقاله ی چانگ[۲۲۱] و همکاران (۲۰۱۳) با عنوان “نقش رهبری، مدیریت منابع انسانی و دانش ضمنی در مدیریت گروه های دانش محور” بر روی ۱۶۲ گروه R&D[222] صورت گرفت. هدف بررسی نقش سیستم منابع انسانی و سبک رهبری بر کسب و تسهیم دانش در تیم های R&D بود نتایج تحقیقات نشان داد، سیستم منابع انسانی رابطه معناداری با کسب و تسهیم دانش دارد به علاوه رهبری توانمندساز به عنوان یک عامل تعدیل کننده بر این رابطه تأثیر مثبت دارد.
۲۰-۲ مدل پیشنهادی تحقیق
در این پژوهش به منظور ارائه مدل پیشنهادی تحقیق، پس از بررسی های صورت گرفته در زمینه نظریه ها و مدل های مختلف مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق، در مورد مدیریت دانش مدل سنگ بنای مدیریت دانش به دلیل جامعیتی که نسبت به سایر مدل های مدیریت دانش دارد و همچنین پرداختن به عوامل درونی و بیرونی سازمان انتخاب گردید و در مورد سبک های رهبری پس از بررسی سیر مکاتب رهبری در نهایت مدل باس و آوولیو به علت جدیدتر بودن و در بر داشتن ابعاد مهم سبک های رهبری انتخاب گردید.
و در آخر بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه ی مؤلفه های تشکیل دهنده ی مدیریت دانش بر اساس مدل مزبور که عبارتند از تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش، نگهداری و استفاده از دانش، ارزیابی و بازخور و همچنین مدل رهبری باس و آوولیو که مبتنی بر سه سبک رهبری؛ تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر است.
مؤلفه های تشکیل دهنده سبک رهبری تحول آفرین شامل:
رفتارهای آرمانی
ویژگی های آرمانی
انگیزش الهام بخش
ملاحظات فردی
و ترغیب ذهنی است .
و مؤلفه های تشکیل دهنده رهبری تبادلی عبارتند از :
پاداش مشروط
مدیریت بر مبنای استثناء فعال
و مدیریت بر مبنای استثناء منفعل
به منظور بررسی رابطه میان این متغییرها مدل پیشنهادی تحقیق در قالب شکل ۲۰-۲ ارائه گردیده است.
سبک های رهبری
رهبری تبادلی
– مدیریت بر مبنای استثنا
– پاداش مشروط
رهبری تحول آفرین

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.