پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

رهبری تحولآفرین، رهبری الهامی است که بردیگران اثر میگذارد تا به عملکرد فوقالعاده، غالباً در عرصهی تغییرات سازمانی و در مقیاس وسیع دست یابد. رهبران تحولآفرین به پیروان کمک میکنند تا کارها را متفاوت و بسیار فراتر از آنچه در آغاز تصور میکردند مایل یا قادر به انجام دادنش باشند، انجام دهند. خصایص ویژه رهبران تحولآفرین از دیدگاه شرمر هورن عبارتند از:
تعیین چشمانداز: داشتن اندیشههای روشن، جهتیابی انتقال این ها به دیگران، ایجاد اشتیاق به سختکوشی برای تحقق چشمانداز مشترک
کاریزما (فرهمندی): ایجاد اشتیاق در دیگران، ایمان، فداکاری و افتخار، اعتماد به خودشان از طریق قدرت توجه به خود و توسل به عاطفه
استفاده از نمادها: مشخص کردن قهرمانان، ارائه پاداشهای خاص و برگزاری مراسم برنامهریزیشده برای تجلیل از دستاوردهای بالا
تواناسازی: کمک به دیگران برای رشد و انجام وظایف، رفع موانع عملکرد، سهیم کردن در مسئولیت و واگذاری کارهای واقعاً چالش برانگیز.
تهییج ذهنی: بهوجود آوردن درگیری ذهنی و عاطفی با ایجاد آگاهی از مسائل و برانگیختن قوه تخیل دیگران برای ارائه راهحلهای مطلوب.
پایبندی به اصول: درستکار و قابل اعتماد بودن، عمل کردن بهطور یکدست بر اساس اعتقادات خویش و بالاتر از همه ایفای تعهدات با پیگیری کامل (ایراننژاد پاریزی، ۱۳۸۵).
۶-۱۰-۲ نظریه رهبری تحولآفرین باس
باس[۱۶۵] به استناد یافتههای برنز مفهوم توسعه یافتهتری از رهبری تحولآفرین ارائه کرد. باس بر این نظر بود که رهبران تحولآفرین از توجه به نیازهای موجود و پیش پا افتاده پیروان فراتر رفته و همواره سعی میکنند تا با نفوذ به عمق باور افراد، ساختار سلسله مراتب نیازهای پیروان را به گونهای دستخوش دگرگونی و تحول قرار دهند که به هرچه فعالتر شدن نیازهای برتر بینجامد و موجبات تکاپو و درخشش عملکرد آنان را فراهم سازد. باس در تألیفات بعدی خود جوهرهی مفهومی رهبری تحولآفرین را چنین توصیف میکند؛ رهبری تحولآفرین به عملکرد رهبری اطلاق میشود که درصدد است از طریق نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی و حمایت توسعهگرایانه، پیروان را در مداری فراتر از منابع زودگذر شخصی به حرکت وادارد.
در یک جمعبندی کلی، باس نظریه رهبری تحولآفرین خود را بر اساس چهار بنیان یا اصول کلی بنا نهاد که این اصول عبارتند از:
نفوذ آرمانی
ترغیب ذهنی
انگیزش الهامبخش
ملاحظات فردی (سنجقی، ۱۳۸۰).
۷-۱۰-۲ نظریه بس و آوولیو[۱۶۶]
محققان و صاحبنظران رهبری تحولآفرین جنبه های متفاوت و متنوعی از این سبک رهبری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند، که در اغلب این ابعاد همگی دارای دیدگاه مشترک بودند. بدین معنی که رهبران اثربخش، ارزشها، باورها و نگرش پیروانی را که مشتاق فعالیتهای ماورای انتظارات هستند متحول میکردند. باس و آوولیو در ادامهی تحقیقاتشان دربارهی رهبری تحولآفرین، پرسشنامهای تحت عنوان پرسشنامه پنج عاملی رهبری بهکار گرفتند. این پرسشنامه علاوه بر ارزیابی رهبران از رویکرد تحولآفرینی، به سنجش رهبری از دیدگاه تبادلی[۱۶۷] و مداخلهگر[۱۶۸] نیز میپرداخت.
۲ رهبری تبادلی
رهبری تبادلی عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود (Yaghoobi & Moghaddami, 2009).
فرآیند رهبری تبادلی بر پایهی تهاتر (معاوضه) ایجاد شده است؛ رهبر در قبال عملکرد رفتاری مورد انتظار و انجام وظایف تعیینشده به پیروان پیشنهاد یا وعدهی پاداش میدهد. این گونه رهبری ممکن است منتج به همراهی پیروان شود، اما بعید است باعث شور و اشتیاق در آن ها و تعهد به اهداف کاری شود (Dimovski et al, 2008).
در واقع رهبری تبادلی با مبادلات روزانه میان رهبران و پیروان سروکار دارد و برای دستیابی به عملکردهای عادی مورد توافق رهبران و زیردستان اعمال میشود (Schriesheim et al, 2006: 380). رهبری تبادلی پیروان را از طریق معطوف نمودن توجهشان به منافع شخصی[۱۶۹] و منافع تعاملی[۱۷۰] آن ها برمیانگیزاند (Zhang. 2013).
رهبری تبادلی برگرفته از تئوری مبادله رهبر- عضو میباشد و این تئوری رابطهای اجتماعی میان رهبری و پیروان را نقطهی مرکزی توجه در فرآیند رهبری قرار داده است (افجه، ۱۳۸۵).
به گفته باس رهبری تبادلی هنگامی رخ میدهد که رهبران قول پاداش و مزایا به زیردستان را با توافق کامل زیردستان با رهبر، مبادله میکنند، رهبری تبادلی مطابق گفتهی دفت[۱۷۱] (۲۰۰۲) نیازهای پیروان را شناسایی میکند و سپس فرآیند مبادله را جهت برآوردن آن نیاز تعریف میکند. هم رهبر و هم پیروان از این مبادله سود میبرند.
رهبر تبادلی بر اساس اقتدار دیوانسالارانه، بر انجام وظایف متمرکز بوده و به پاداش و تنبیهها بستگی دارد (Stone et al, 2004).
۱-۱۱-۲ ابعاد اصلی رهبری تبادلی
ابعاد اصلی این سبک رهبری به شرح ذیل است :
۱-۱-۱۱-۲ پاداشهای مشروط
بدین معنا که به پیروان به خاطر انجام موفقیتآمیز وظایف محوله پاداش داده میشود (Horwitz et al, 2008). به عبارتی رفتارهای رهبر بر روی

این مطلب را هم بخوانید :  منابع مقالات علمی : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تشریح نقشها، وظایف و ملزومات شغلی و تشویق پیروان با پاداشهای مادی و معنوی در ازای عمل به تعهدات و انجام وظایف محوله متمرکز میشود (Bass & Riggio, 2006).
در این بعد تکیه بر رابطهی بده بستانی میان رهبر و پیرو است، نوعی مبادله که بیشتر به جنبههای مادی برمیگردد (Horwitz et al, 2008).
شاخصهای کلیدی پاداش مشروط عبارتند از:
تشخیص اینکه نیاز هست چه کاری انجام شود،
انجام اقدامات حمایتی در ازای تلاشهای صورت گرفته،
تشخیص دادن پیروانی که عملکرد خوبی داشته و اهداف مورد توافق را تحقق می بخشند،
پیگیری کردن جهت حصول اطمینان از اینکه اهداف مورد توافق بهطور رضایتبخشی محقق شدهاند،
سازماندهی برای فراهم کردن منابع مورد نیاز پیروانی که اهداف موردنظر را محقق کردهاند (Kirkbride, 2006).
۲-۱-۱۱-۲ مدیریت بر مبنای استثناء فعال
که دربرگیرندهی مداخلهی رهبر در کار پیروان پیش از آنکه امور مشکلساز شوند (Horwitz et al, 2008) در مدیریت برمبنای استثنای فعال رهبر با نظارت مستمر بر رفتار پیروان، تمامی انحراف از استانداردها، اشتباهات و خطاهای پیروان را در انجام وظایف کنترل کرده و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام میدهد (Bass & Riggio, 2006).
بهطور کلی شاخصهای کلیدی مدیریت برمبنای استثناء فعال عبارتند از:
سازماندهی برای آگاه شدن از اشتباهاتی که ممکن است رخ دهد،