پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز …

چالش در وضع موجود
انجام کارهای درست(اثر بخشی)

اداره
حفظ وضع موجود
کنترل
حال نگری در کوتاه مدت
به دنبال پاسخ چگونه و چه وقت
آغاز به کار و اجرا
پذیرش وضع موجود
انجام درست کارها( کارایی)

۸-۲ مکاتب رهبری
اساسی ترین مکاتب رهبری به چهار دسته ی کلی تفکیک می شوند که عبارتند از: ۱٫مکتب صفات شخصی[۹۴] ۲٫ مکتب رفتاری[۹۵] ۳٫ مکتب اقتضایی(وضعیتی)[۹۶] ۴٫ مکتب نوین. در هر یک از مکاتب فوق نظریه های متفاوتی مطرح شده که به صورت خلاصه در جدول ۵-۲ آورده شده است و در ادامه اهم آن ها مورد بررسی قرار می گیرند.
جدول ۵- ۲: خلاصه ی نظریه های رهبری(قاسمی،۱۳۹۰)

مکاتب رهبری نظریه های رهبری
۱٫ مکتب صفات شخصی ویژگی های شخصیت دیویس، استاگدیل، مان، کرک پاتریک و لاک [۹۷]
۲٫ مکتب رفتاری مطالعات آیوا کرت لوین، مطالعات اوهایو مورفی، مطالعات هاروارد پژوهشگران
هاروارد، مطالعات میشیگان ویکتور وروم، مطالعات پویایی شناسی گروهی دروین
کارترایت و آلوین زاندر، شبکه ی مدیریت رابرت بلیک و جین موتون، چهارسبک
رهبری رنسیس لیکرت[۹۸]
۳ .مکتب اقتضایی پیوستاری رهبری تاننبام و وارن اشمیت، رهبری مبتنی بر موقعیت پال هرسی و
کنث بلانچارد، انطباق موقعیت با سبک رهبری فیدلر، مسیر-هدف رابرت هوس
و مارتین ایوانز؛ سبک، ساختار و ظرفیت استینسون و جانسون ، تعامل رهبر با
اعضا جرج گرین ، هنجاری رهبری ویکتور وروم و فیلپ یتان، اثر بخشی رهبری