پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

لایه اول: افراد- تمامی محفوظات موجود در ذهن انسان ها
لایه دوم: حقایق، تهیه داده ها ی خام برای سطوح بالاتر از طریق مستندات، پایگاه داده و انبارهای داده
لایه سوم: اثرات – کمک در امور تصمیم گیری، با استفاده از ابزارهای همچون سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، ‌سیستم های یادگیری، گروه افزارها و گزارشات
لایه چهارم: راه حل ها- تصمیم گیری و اجرا با کمک سیستم های هوشمند واستاندارهای عملکردی (بهترین اقدامات)
لایه پنجم: نوآوری- از طریق مهندسی مجدد و ارائه ی کالاها و خدماتی دانش محور

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدل مرحله ای مدیریت دانش

Lin ( 2007)

مرحله ی ۱٫ اقدام: پی بردن شرکت به اهمیت دانش و مهیا شدن برای اقدامات مدیریت دانش
مرحله ی ۲٫ توسعه : سرمایه گذاری شرکت برای زیرساخت های مدیریت دانش در جهت تسهیل و انگیزش فعالیت های دانشی
مرحله ی ۳٫ بلوغ: ایجاد شبکه دانش برای اعضای درون سازمانی و برون سازمانی

ادامه جدول ۳-۲: مدل های مختلف مدیریت دانش

مدل

محقق

عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)

مدل فرآیند تکامل دانش در خوشه های صنعتی

Wang & Shen (2008)

تمرکز گرایی در عناصر دانش
ایجاد شبکه های ارتباطی عناصر دانش
جذب دانش از محیط، فرهنگ و آداب و رسوم و افراد
کسب ارزش دانش در جهت افزایش نوآوری و تکامل

مدل زنجیره ارزش دانش[۷۴]

Almarabeh
(۲۰۰۹)

فعالیت های اولیه[۷۵]: تسهیم اطلاعات، یکپارچگی اطلاعات، ‌اقدام دانش.
فعالیت های حمایتی: کسب دانش[۷۶] ، تبدیل دانش[۷۷]، محرمانگی[۷۸] ، توزیع دانش[۷۹]

مدل سیستم اجتماعی – فنی مدیریت دانش[۸۰]