پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

چرخه حیات دانش

Shaw & Sheehan
(۲۰۰۲)

دانش در طول منحنی طی چهار مرحله پیشرفت می کند.
خلق، آماده سازی، انتشار، تجاری سازی

ادامه جدول ۳-۲: مدل های مختلف مدیریت دانش

مدل

محقق

عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)

مدل مدیریت دانش فیرید برای دولت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Frid(2003)

در ۵ سطح متوالی:
آشوب دانش[۶۹]: درک و پیاده سازی اهداف، چشم اندازها و شاخص های مدیریت دانش
آگاهی از دانش[۷۰]: به کار گیری و حمایت از اهداف و چشم اندازهای مدیریت دانش بخشی[۷۱]
تمرکز بر دانش: شروع تمرکز بر فعالیت های جدید
مدیریت دانش: نهادینه سازی اقدامات و ارزشیابی دارایی های فکری[۷۲]

مدل ارزیابی مدیریت دانش

Oztemel & Aslankaya (2004)

سطح استراتژیک: استراتژی دانش- فرهنگ دانش
سطح فنی: برنامه ریزی دانش- زیر ساخت دانش
سطح عملیاتی: نظارت و بهبود دانش

سیستم مدیریت دانش HLI[73]

Abdullah et al(2005)

عناصر: استراتژی های مدیریت دانش، منابع انسانی، ‌بستر فرهنگی، ساختار سازمانی،‌ فرآیندها ( شناسایی،‌ سازماندهی، دستیابی به دانش، به اشتراک گذاری دانش، حفاظت از بنیان دانش، فعالیتهای محیط ساز دانشی، تکنولوژی اطلاعات،‌ رهبری، ارزیابی مدیریت دانش، الگو برداری.

مدل سلسله مراتبی و ۵ لایه ای مدیریت دانش

Hicks et al (2006)