پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                              1
مقدمه                                                                                                      2
بیان مسئله                                                                                               3
اهداف ویژه تحقیق                                                                                       5
سؤالات تحقیق                                                                                           6
فرضیات تحقیق                                                                                           7
فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن                                                   8
نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان                                              9
بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی                                11
مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی                                                           12
ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان                                                          16
نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی                               16
قوم گرایی و سیاست بین الملل                                                                     18
شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت                         19
تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان                                                         21
مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان                                                21
شبکه تلویزیونی انس                                                                                    21
شبکه تلویزیونی اسپیس                                                                               22
شبکه تلویزیونی لایدر                                                                                    23
شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان                                                      23
شبکه تلویزیونی آز تی وی                                                                              24
تلویزیون آزادلیق                                                                                             25
شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است         26
تلویزیون ندای آذربایجان                                                                                    26
تلویزیون اودلاریوردو                                                                                          26
تلویزیون آنا یورد                                                                                               27
تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                  27
شواهد تحقیق                                                                                                29
فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                                          30
نوع و روش تحقیق                                                                                            31
ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                              31
روش گرد آوری اطلاعات                                                                                      31
جامعه آماری و نمونه                                                                                         32
نمونه گیری                                                                                                     32
اعتبار و روایی پرسشنامه                                                                                    32
پایایی پرسشنامه                                                                                              33
روش تجزیه و تحلیل                                                                                            33
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                      34
جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                                                               35
جدول مربوط به مبانی نظری                                                                                  36
جدول توزیع درصد فراوانی                                                                                      37
تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       39
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                        55
اهم نتایج تحقیق                                                                                                 56
پیشنهادات                                                                                                         57
محدودیتهای تحقیق                                                                                              58
چکیده تحقیق:
در این پروژه که تحت عنوان (بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد) تلاش شده است که رسانه های گروهی (شبکه های تلویزیون) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنها بر علاقه جوانان بین 20 الی 30 سال به پان ترکیسم بررسی گردد.
در همین راستا پرسشنامه حاوی 23 سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبیل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.
نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امکان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت که بلحاظ ضیق مهلت تکمیل تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذکور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشکلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اکتفا گردید.
جامعه آماری جوانان بین 20 الی 30 سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند که سعی گردید از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تکمیل گردد.
طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش آنان به شبکه‌های خارج شده است با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفی و 5/4 درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفی، 5/8 درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبکه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفی، 5/14درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان ترکیسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفی 12درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از کشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33 درصد پاسخ منفی 5/16 پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبکه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفی، 13 درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند.
پیشگفتار:
در این پروژه تلاش شده که تاثیر شبکه های تلویزیونی خارج از کشور بر علاقمندی جوانان به پان ترکیسم مورد بررسی قرار گیرد و جهت نتیجه گیری بهتر ضمن اشاره به تاریخچه شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان و شبکه های راه اندزی شده توسط عناصر قوم گرا با تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری نسبت به تحلیل داده ها پرداخته شده است و علاوه بر آن نقش رسانه های محلی و داخل کشور نیزدر مقابل فعالیت شبکه های خارجی در پرسشنامه اشاره و نظر پاسخگویان تجزیه و تحلیل گردیده.
در بررسی اسنادی، سوابق و پرونده های تعداد 10 نفر ازفعالان قوم گرا در اردبیل مورد مظالعه قرار گرفته و تاثیر رسانه ها بر فعالیت آنلن بررسی شده است.
البته بعلت ضیق وقت امکان استفاده از تمامی ابزارهای گرد آوری اطلاعات و بکارگیری روشهای آن مقدور نگردید لیکن مجموعه تلاش کوتاه مدت بوده و امیدوارم قابل بهره برداری بوده باشد.
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه:
مسئله قومیت و قومگرایی از مسائل مهم (اجتماعی) کشور است که همواره در مراحل تبدیل شدن به مسئله امنیتی است، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت ضربه زدن به این نظام از تمامی شگردها و شیوه ها اعم از تحریم اقتصادی، تحمیل جنگ 8 ساله، متهم کردن به عدم رعایت حقوق بشر استفاده کرده و به حول قوه الهی موفق نشده است و سرد مداران زور و استکبار جهانی راه و شیوه جدیدی که انتخاب کرده اند بر هم زدن امنیت داخلی کشور با تحریک قومیتها می باشد و علنا در این رابطه بودجه کلانی اختصاص داده شده و سیاستمداران آمریکا اعلام کرده اند در ایران پتانسیل قومیتها وجود داشته که چندین سال است که از آن بی خبر بوده اند در نتیجه پس از آن توجه خاصی بر تحریک قومیتها کرده اند و نا آرامیهای استان خوزستان و استان های آذری نشین کشورمان در سالهای اخیر نتیجه اقدامات آنان میباشد.
در این رابطه نقش رسانه های گروهی بسیار با اهمیت و حساس است بطوریکه اغتشاش خرداد سال 85 شهرستان اردبیل در رابطه با موضوع کاریکاتور روزنامه ایران توسط رسانه های خارجی به ویژه شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان و شبکه های راه اندازی شده توسط عناصر قوم گرا که از آمریکا پخش می گردد هدایت می شد و این شبکه هابا پخش برنامه های تحریک آمیز و غلو کردن موضوع در صدد کشاندن مردم به خیابانها و صحنه های درگیری و رویاروی مردم با مامورین بودند که در این تحقیق به شناسایی رسانه های مذکور همچنین تاثیر آنان بر علاقه جوانان بر پان ترکیسم پرداخته ایم که انشاء قابل بهره برداری خواهد بود.
بیان مسئله:
نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمانی پیروز شد که کشور ایران کاملا تحت نفوذ امپریالیسم غرب بود و این نظام که برگرفته از مکتب مقدس اسلام به ویژه مذهب تشیع بود اهداف سلطه جویانه ابر قدرتهای غرب و شرق را در کشورمان نفی کرده ابر قدرت غرب که حامی حکومت استبدادی ایران بود و بر ثروت ملی کشور خیمه زده و غارت میکرد توان مقابله با ایمان و وحدت و رهبری انقلاب را از دست دادند و بصورت مفتضحانه خاک پاک کشورمان را ترک کردند.
این شکست برای آنان نه تنها درس عبرت نشد بلکه به روش های گوناگون از جمله تحریم اقتصادی، تحمیل جنگ 8 ساله، تقویت وابستگان داخلی در مورد بر اندازی نظام مقدس اسلامی برآمدند تا مجددا کشور پهناور ایران اسلامی را به سلطه خود در آورند. با توجه به اینکه همه این توطئه ها یکی پس از دیگری با لطف خداوند و اتحاد مردم و تدبیر مسئولین نظام خنثی گردید. لذا اکنون این دشمن دیرینه نظام اسلامی توطئه شوم دیگری را طراحی کرده است که این توطئه تحریک قومیتها و ایجاد درگیری قومی، جهت تجزیه کشور پهناور ایران به دست قوم گرایان میباشد. و در این راستا با تصویب بودجه و حمایت از قومیتها، راه اندازی شبکه های تلویزیونی و تبلیغ بسیار وسیع قوم گرایی اقدام به برهم زدن امنیت داخلی کشورمان را می نمایند که ناآرامی های اخیر خوزستان و استانها ی آذری نشین کشورمان نمونه ای از اقدامات آنان می باشد.
در این راستا نقش رسانه های خارجی بسیار با اهمیت است همواره با پخش برنامه های تبلیغی درصدد تحریک احساسات جوانان میباشند. بطوریکه شبکه های تلویزیون گوناز تی وی و تعداد ی از شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان در جریان اغتشاش خرداد سال 85 شهرهای آذری نشین نقش مهمی را در تحریک و هدایت عناصر قوم گرا ایفا می کردند و با پخش لحظه به لحظه ناآرامی ها و پخش خبرهای کذب مبنی بر کشته شدن تعداد زیادی از مردم به دست پلیس، مردم را تحریک و هدایت می کردند.
با توجه به اینکه موضوع قومیت گرایی و پان ترکیسم به موضوع امنیتی تبدیل شده و گردانندگان پان ترکیسم امنیت ملی را نشانه رفته اند و اهداف تجزیه طلبی را دنبال میکنند و در
این راه رسانه های خارج از کشور رسالت پشتیبانی از آن گروه را بعهده دارند. لذا اگر چه بیداری و غیرت آذری زبانان کشورمان و حس وطن پرستی و حمایت از نظام مقدس اسلامی همه توطئه آنان را خنثی خواهد کرد ولی باز هم نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت ماند. به همین دلیل در این پروژه تحقیق، تلاش شده است که تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان به پان ترکیسم در شهرستانهای اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر مورد بررسی قرار گیرد که انشاء الله نتایج حاصله از آن در حل بعضی از مشکلات مؤثر باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 64

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***