پایان نامه وسایل ارتباط جمعی و تحلیل محتوای کیفی

دانلود پایان نامه

5-5-2- امیرحسینی،حمید . ( 1386 ) . ” ‏ بررسی تطبیقی میزان اعتماد مردم نسبت به اخبار شبکه خبر و شبکه ماهواره‌ای (تلویزیونی) VOA (صدای آمریکا، بخش فارسی) با تأکید بر چهار موضوع «انرژی هسته‌ای، اوضاع فلسطین، اوضاع داخلی ایران و اوضاع عراق» از دیدگاه کارشناسان رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون و مطبوعات) ” . استاد راهنما محمد دادگران ، استاد مشاور سعید سرایی . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
به طور کلی موضوع اعتماد مردم نسبت به اخبار رسانه‌های جمعی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی است که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. از این رو در پژوهش حاضر به مقایسه نظر کارشناسان در خصوص عوامل مؤثر بر اعتماد مخاطبان به خبرهای شبکه خبر سیما و شبکه ماهواره‌ای (تلویزیونی) صدای امریکا VDA پرداخته شده است. روش پژوهش پیمایشی (Survey) بوده است. حجم نمونه مورد بررسی ۱۰۵ نفر از کارشناسان ارتباطات هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.
روش گردآوری اطلاعات مصاحبه حضوری به وسیله پرسشنامه توسط محقق بوده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش ۹۴درصد کارشناسان معتقدند که مردم هر روز، اکثر روزها و بعضی از روزها بیننده شبکه خبر سیما هستند. ۵۶ درصد کارشناسان معتقدند مردم هر روز ، اکثر روزها و بعضی از روزها بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA هستند .
از نظر کارشناسان 44درصد مردم به ندرت بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA بوده و یا اصلا بیننده این شبکه ماهواره‌ای نیستند. کارشناسان معتقدند که ۱۹درصد جوانان، ۵۰ درصد میانسالان و ۱۱درصد سالمندان بیشتر بیننده شبکه خبر سیما بوده در حالی که همین کارشناسان معتقدند ۲۷درصد جوانان، ۴۷درصد میانسالان و ۱۲درصد سالمندان بیشتر بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA هستند و سایر نتایج پژوهش در خود اثر به طور مفصل شرح داده شده است.
6-5-2- شایان‌منش، افسانه. ( 1375 ) . ” بررسی کیفی و مقایسه ای اخبار یک ماهه علمی فرهنگی هنری اقتصادی و سیاسی اجتماعی تهران شبکه اول و دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ( اردبیهشت ۱۳۷۵ ) . استاد راهنما احمد موسوی . دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏پژوهش شامل موارد ذیل است: تعریف مفاهیم، منابع کسب خبری، آژانس خبری، جامعه شناسی تلویزیون، نقش وسایل ارتباط جمعی در انتشار خبر، تاریخچه خبر، مفهوم تلویزیون فنی، تاریخچه تلویزیون در جهان، تلویزیون در ایران، تلویزیون تجارتی، تلویزیون کابلی، تلویزیون آموزشی، کاربرد ماهواره ارتباطی، مسائل مربوط به ماهواره های ارتباطی، رپورتاژنوسان ، خبرنگاران اعزامی ، نمایندگان محلی ، رپورتاژ تحقیقی، آنکت نویس کیست ، انتخاب اخبار،آگاهی خبرنگار ، وسایل انتقال خبر ، انعکاس اخبار ،کنترل ارزیابی اخبار ، معیارهای گزینش خبر با تصمیم گیریهای خبری، نتیجه گیری و پیشنهادات اساسی جهت اثرگذاری واقعیات خبر ( عدم شایعه ).‬
7-5-2- بخشی٬ محمد‌رضا . (1386 ) . ” بررسی نشانه‌شناسی تصویری در خبرهای تلویزیونی (شبکه‌های الجزایره، العربیه و خبر..:۲۱ شبکه اول سیما) ” . استاد راهنما عطاءالله ابطحی ، استاد مشاور داود نعمتی‌انارکی . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع این پژوهش بررسی نشانه شناسی تصویری در خبرهای تلویزیونی است که با تکیه بر روش تحلیل توصیفی نشانه شناسانه به انجام رسید. نتایج نشان می دهد که شبکه العربیه در هر سه مورد توزیع فراوانی نشانه ها ( نمایه ها٬ شمایل ها و نمادها ) رتبه اول استفاده را به خود اختصاص داده و شبکه الجزیره در هر سه مورد توزیع فراوانی نشانه ها٬ رتبه دوم خبر ۰۰ : ۲۱ در رتبه سوم جای دارد. شبکه العربیه در هر سه مورد توزیع فراوانی زمان نشانه ها ( نمایه ها ٬ شمایل ها و نمادها ) رتبه اول استفاده را به خود اختصاص داده و شبکه الجزیره در هر سه مورد یاد شده رتبه دوم و خبر ۰۰ : ۲۱ در رتبه سوم جای دارد. خبر ساعت ۰۰ : ۲۱ از هر سه نشانه نمایه ٬ شمایل و نماد ( در مصادیق فراوانی زمانی ) کمترین استفاده را داشته و با دو شبکه دیگر بسیار فاصله دارد.
پس بنابراین می توان گفت : از تعداد کل توزیع فراوانی و فراوانی زمانی نشانه ها٬ دو شبکه العربیه و الجزیره استفاده بسیار بیشتری از نشانه ها در مقایسه با خبر ۰۰ : ۲۱ شبکه اول به منظور القای اهداف خود داشته اند. از بین تمامی انواع نشانه های مورد بررسی ( در هر دو مصداق فراوانی و فراوانی زمانی ) در دو شبکه العربیه و الجزیره نمایه تصویر مربوط به دولتمردان مصحم و « تکرار خرابی ها » و در قسمت شمایل ٬ « بک گراند خرابی » و در قسمت نماد « پرچم اسرائیل بیشترین استفاده را داشته که این خود بیانگر این مهم است که هر دو شبکه گرچه به طور مستقیم از عبارت شکست ناپذیری اسرائیل سخنی به میان نمی آورند اما در یک عمل حرفه ای رسانه ای به شکل غیر مستقیم با ارائه این نشانه ها گرایش شبکه نشان داده شده و در نهایت با ظرافت هر چه تمام از دولت اسرائیل حمایت شده است.‬
6-2- سؤالات تحقیق
1- کدام اصل یا اصول خبری و اطلاع رسانی ،در اخبار دو شبکه مذکور بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟
2- پوشش خبری موضوعات مختلف دراخبار تلویزیونی دو شبکه چگونه است؟
3- نحوه ارائه اخبار واستفاده از تکنیکها وتکنولوژیها جدید در ساخت و پردازش و ارائه اطلاعات و موضوعات خبری در شبکه های یک سیما و شبکه من و تو (1) ، چگونه است ؟
4- میزان تطابق سیاستهای کلی شبکه های مورد نظر ومحتوای اخبار واطلاعات ارائه شده از این دو شبکه با معیارهای ایرانی و اسلامی چگونه است ؟
فصل 3 : روش شناسی تحقیق
1-3- روش تحلیل محتوای کیفی
2-3- جامعه آماری
3-3- شیوه نمونه گیری
4-3- حجم نمونه
5-3- شیوه جمع آوری داده ها
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل د اده ها
7-3- تعاریف عملیاتی