پایان نامه نقد داستان و جمع بندی

دانلود پایان نامه

4-1-1-6) نقد داستان تهوع ………………………………………………………………………………………………………………………… 95
4-1-1-7) نقد داستان سقوط …………………………………………………………………………………………………………………………96
4-1-2) بخش دوم: نقد مجموعه طرح ها و کلاغ ها ………………………………………………………………………………………… 97
4-1-3) بخش سوم: نقد مجموعه کاکا …………………………………………………………………………………………………………. 104
4-1-3-1) نقد داستان کاسبکار ……………………………………………………………………………………………………………………105
4-1-3-2) نقد داستان کاکا …………………………………………………………………………………………………………………………. 106
4-1-3-3) نقد داستان کار به خانه ما آمد …………………………………………………………………………………………………….. 107
4-1-3-4) نقد داستان نگاه به خوشحالی بود ………………………………………………………………………………………………… 109
4-1-3-5) نقد داستان یک جیپ دولتی در کوه های الموت …………………………………………………………………………… 110
4-1-4) بخش چهارم: نقد مجموعه آن سال برفی ………………………………………………………………………………………….. 111
4-1-4-1) نقد داستان زغال پزان ………………………………………………………………………………………………………………… 111
4-1-4-2) نقد داستان آن سال برفی …………………………………………………………………………………………………………… 113
4-1-4-3) نقد داستان کج کلاه خان ……………………………………………………………………………………………………………. 114
4-1-4-4) نقد داستان رزماری ……………………………………………………………………………………………………………………. 116
4-1-4-5) نقد داستان باد با ما نیست …………………………………………………………………………………………………………… 117
4-1-4-6) نقد داستان کلت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-1-4-7) نقد داستان پنگوئن ها ………………………………………………………………………………………………………………… 119
4-1-5) بخش پنجم: نقد رمانِ رمان سینما ……………………………………………………………………………………………………. 120
4-1-6) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 139
فصل پنجم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 140
فهرستمنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
جدول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….149
چکیده
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع نظریه برخاسته از داده و عملکرد زنجیره تأمین