پایان نامه نقد جامعه شناختی و جامعه شناختی

دانلود پایان نامه

3-5-3) پروانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-5-5) مینا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-6) آن سال برفی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-7) پالتو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-8) کج کلاه خان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-5-9) رزماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-5-10) باقالی به چند من ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-5-11) تخت روان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3-5-12) شمعدانی ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
3-5-13) درختزاران برگ خاطره ریخته ………………………………………………………………………………………………………… 72
3-5-14) باد با ما نیست ……………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-5-15) کلت …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-5-16) شیروانی در باد ……………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-5-17) پنگوئن ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-6) بخش ششم: رمان سینما ……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-7) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
فصل چهارم: نقد جامعه شناختی داستان ها ………………………………………………………………………….. 84
4-1) مروری بر نظریات مهم در نقد جتمعه شناختی ادبیات ……………………………………………………………………………… 85
4-1-1 )بخش اول: نقد مجموعه خانه فلزی ………………………………………………………………………………………………… .88
4-1-1-1) نقد داستان چل منبر …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
4-1-1-2) نقد داستان شمع های مومی ………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-1-1-3) نقد داستان نیاز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 93
4-1-1-4) نقد داستان آدم زیادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-1-1-5) نقد داستان خانه فلزی ………………………………………………………………………………………………………………….. 95
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نرم افزار و استاندارد