پایان نامه میزان تحصیلات و خدمات بیمه ای

دانلود پایان نامه

مقدار ضریب همبستگی اتا برای دو متغیرکیفی( اسمی) و کمی معمولاً محاسبه می شود، که برای این دو متغیرمیزان ضریب همبستگی برابر 0. 03می باشد که بسیار جزئی و اندک است و گویای استقلال این دو متغیر خواهد بود.

نمودار4-4)نمایش رابطه بین متغیر جنسیت و تمایل به خرید بیمه گذار
در این نمودار، به مقایسه تمایل بیمه گذاران با در نظر گرفتن جنسیت بیمه گر می پردازیم. بیمه گران زن امتیاز 3. 85 را در ترغیب بیمه گذاران برای خرید خدمات بیمه ای را به خود اختصاص داده اند و بیمه گران مرد امتیاز 3. 89 را به خود اختصاص دادند. اگر چه گروه مردان به طور جزئی امتیاز بیشتری را کسب نمودند، اما این تفاوت بین دو گروه جزئی بوده و عملاً رابطه ای معنادار بین جنسیت بیمه گر و گرایش بیمه گذاران به دریافت خدمات بیمه ای وجود ندارد.
4-3-2) آزمون فرضیه دوم


فرضیه دوم : بین رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه لازم است از آزمون ضریب همبستگی پیرسن یا اسپیرمن استفاده نماییم و برای تعیین نوع دقیق آزمون ضریب همبستگی لازم است ابتدا به کمک آزمون کولموگراف وضعیت نرمال بودن متغیر ها بررسی نموده و متناسب با توزیع مشاهدات از یکی از انوع ضریب همبستگی مذکور استفاده نماییم. بنا براین در این قسمت آزمون کولموگراف را برای متغیر های کمی تحقیق به عمل می آوریم.
جدول 4-6) آزمون کولموگراف
نحوۀ بیان نحوۀ رفتار صداقت تمایل به خرید
آماره کولموگراف 1. 22 2. 11 2. 08 1. 45
سطح معناداری 0. 09 0 0 0. 02
نتیجه نرمال غیر نرمال غیر نرمال غیر نرمال
با توجه به سطح معناداری حاصل از آزمون تطابق توزیع مشاهدات با نرمال ملاحظه شد که متغیر تمایل به خرید بیمه گذاران و نحوۀ رفتار و صداقت غیر نرمال است بنا براین از آزمون ضریب همبستکی اسپیرمن استفاده خواهیم نمود.
بررسی رابطه بین رفتار بیمه گر و تمایل بیمه گذاران به خرید خدمات بیمه ای
اینک با توجه به غیر نرمال بودن توزیع مشاهدات از آزمون اسپیرمن کمک می گیریم.
جدول 4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین رفتار بیمه گر و تمایل بیمه گذاران
مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن سطح معنی داری نتیجه
0. 74 0 تأیید وجود رابطه بین دو عامل
میزان ضریب همبستگی بین رفتار بیمه گر و تمایل بیمه گذاران به خرید خدمات بیمه ای برابر 0. 74و نوع رابطه مثبت است، و سطح معنی داری آزمون با مفروض داشتن ضریب اطمینان 95% ، برابر 0 شده است که از خطای 5% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود، به عبارتی بین رفتار بیمه گر و تمایل بیمه گذاران به خرید خدمات بیمه ای رابطه معنادار وجود دارد و نوع این رابطه مثبت می باشد. در نمودار پراکندگی زیر این تفسیر به تصویر کشیده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره انجمن های داوطلبانه و توسعه فرهنگ سیاسی

نمودار 4-5) نمایش رابطه متغیر رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
همانطور که مشاهده می شود با افزایش رفتارنیکو (نیکویی رفتار در مضمون سوالات پرسشنامه مستتر است ) توسط بیمه گران ، تمایل بیمه گذاران برای خرید و دریافت خدمات بیمه ای افزایش یافته است.
4-3-3) آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم : بین میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
برای انجام این آزمون فرض، از آنجا که متغیر سطح تحصیلات به صورت یک متغیر کیفی می باشد، لازم است جهت بررسی رابطه از جدول توافقی و آزمون خی دو استفاده نماییم.
جدول 4-8) آزمون خی دو بین میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید