پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها و مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

ب. کمیسیون حقوق بشر 137
ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی 138
د. کمیسیون مقام زن 140
ر. کمیساریای عالی حقوق بشر 140
4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی 141
4-2-1- عدالت کیفری 141
4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی 142
4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان 143
4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی 145
4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها 148
الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌ 148
1. نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌کشى‌ 148
ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌کشى‌ به دولتها 151
فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار 154
5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار 154
5-1-1- موقعیت 155
5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار 155
5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار 157
5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار 157
5-1-5- منازعات سیاسی 163
5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار 165
5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی 165
5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی 167
5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار 168
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم و برنامه های تلویزیونی