پایان نامه قانون حمایت خانواده-ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده

طبق ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر فقط در صلاحیت دادگاه خانواده است و لذا دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند. این موارد عبارت اند از:
1-نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3-شروط ضمن عقد نکاح؛
4-  ازدواج مجدد؛
5-جهیزیه؛
6-مهریه؛
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت؛
8-  نشوز و تمکین زوجین؛
9-طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاء آن ؛
10-حضانت و ملاقات طفل؛
11- نسب؛
12 -رشد، حجر و رفع آن؛
13  -ولایت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
14-  نفقه اقارب؛
15  -امور راجع به غایب مفقود الاثر؛
16-  سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
17  اهداء جنین؛
18 – تغییر جنسیت؛
در این قانون، در مقایسه با ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، بند های 1( نامزدی و خسارات ناشی از آن )، 8 (نشوز و تمکین زوجین)، 10 (حجر و رفع آن)، 12 (سرپرستی کودکان بی سرپرست) و 18 (تغییر جنسیت) افزوده شده حذف شده است. همچنین « سایر حقوق ناشی از رابطه زوجیت » ؛ و بند چهارم ماده واحده، یعنی صلاحیت رسیدگی به اهداء جنین که سابقا به موجب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 به صورت جداگانه، در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته بود، به صلاحیت محاکم خانواده الحاق گردیده است.
بنابراین به موجب این ماده، صلاحیت دادگاه خانواده احصاء گردیده و فقط دادگاه خانواده حق رسیدگی (صلاحیت ذاتی) به دعاوی موضوع این قانون را دارد. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی داخل در صلاحیت محاکم خانواده آن است که، دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از آن در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته است. این در حالی است که قانونگذار در سال 1361 با اصلاحاتی که در قانون مدنی انجام داد، ماده 1306 قانون مدنی را (که مربوط به نهاد نامزدی و خسارات ناشی از آن بود) را به تصور این که مغایر با فقه اسلامی است، حذف نموده بود.( گرجی، ، 1387 ، ص 26)
البته به موجب ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب قوه مجریه[1] ، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری مندرج در قانون حمایت خانواده را نیز دارا بود که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب مجلس، این موضوع از صلاحیت محاکم خانواده حذف گردیده است. همچنین صلاحیت رسیدگی به ازدواج مجدد که به موجب قانون حمایت خانواده قوه مجریه از صلاحیت محاکم خانواده حذف گردیده بود، مجددا در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفت.
[1] . دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده