پایان نامه قابلیتهای بازاریابی و سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

مقالات منتشر شده پیرامون متغیرهای بررسی شده در این پژوهش انتخاب و با فیش برداری از آنها اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیدهاند.


3-5-2 پرسشنامه
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده میباشد که شامل یازده بخش: آشفتگی بازار، شدت رقابت، عدم تمرکز، مشتریگرایی، رقیبگرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوریگرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطهای، سرمایه سازمانی، سرمایه اطلاعاتی، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد میباشد.
جدول(3-1) متغیرهای مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات
نام متغیر شماره گویههای پرسشنامه منبع
آشفتگی بازار 1 و 2 کوهلی وجاواروسکی (1993)
شدت رقابت 3و 4 کوهلی و جاواروسکی(1993)
عدم تمرکز 5و 6 اولسون و همکاران (2005)
مشتریگرایی 7، 8، 9 و 10 نارور، اسلاتر و مک لاچلان (2004)
رقیبگرایی 11 ، 12 ، 13 ، 14 و 15 نارور و اسلاتر (1990)
گرایش به داخل/ هزینه 16 ، 17 و 18 هامبورگ، ورک مان و کرومر (1999) و اولسون و همکاران(2005)
نوآوریگرایی 19 ، 20 ، 21 هورلی و هولت (1998)
سرمایه انسانی 23 ، 24 ، 25 گریفیث، یالسینکایا و کالانتون (2010)
سرمایه رابطهای 26 ، 27 ، 28 بونتیس، چائو چانگ کئو و ریچاردسون (2000)
سرمایه سازمانی 29 ، 30 ، 31 گریفیث، یالسینکایا و کالانتون (2010)
سرمایه اطلاعاتی 32 ، 33 ، 34 گریفیث، یالسینکایا و کالانتون (2010)
قابلیتهای بازاریابی 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 و 41 ورهایز و مورگان (2003)
عملکرد 42 ، 43 ، 44 و 45 کراونس، اینگرام و یانگ (1993)
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد(حافظ نیا، 1380 : 157).
3-6-1 روایی پرسشنامه
روایی منطقی پرسشنامهها از دو جنبه روایی ظاهری و محتوایی، به جهت روشن بودن و بدون ابهام بودن گویهها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها، توسط خبرگان و صاحبنظران و همچنین اساتید راهنما و مشاور تأیید گردیده است.
3-6-2 پایایی پرسشنامه
جهت بررسی اعتبار پرسشنامهها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدهاست.