پایان نامه عوامل مؤثر بر خرید و رضایت بیمه گذاران

دانلود پایان نامه

5-3) پیشنهادات
– با توجه به این که فرضیه 1 رد شد، یعنی بین جنسیت و تمایل بیمه گذاران برای خدمات بیمه ای رابطه معناداری وجود ندارد، بنابراین نباید به این مسئله زیاد توجه شود و تفاوت بین مرد و زن نادیده گرفته شود.
– با توجه به اینکه فرضیه 2 تأیید شد، یعنی بین رفتار بیمه گر و تمایل به خرید خدمات بیمه ای رابطه معناداری وجود دارد و تأکید همه پاسخگویان با توجه به پرسشنامه روی رفتار بوده است، بنابراین سازمان‎ها می توانند سمینارهایی را برگزار کنند،کارگاههایی تشکیل دهند و برنامه های آموزشی به اجرا درآورند تا رفتارهای نیکو را به افراد بیاموزند. (رابینز،1390)
– با توجه به اینکه فرضیه 6 مورد تأیید قرار گرفت و مورد توجه بیشتر پاسخگویان بوده است، یعنی بین صداقت بیمه گرو تمایل بیمه گذارا به خرید خدمات بیمه ای رابطه ی معناداری وجود دارد. بنابراین بهتر است بروشرهایی درمورد صداقت تهیه شود و در اختیار همه کارکنان قرار گیرد، همچنین بهتر است در مورد افراد موفقی که در سازمان های بزرگ دنیا بنابر صداقت عمل کردند اطلاعاتی جمع آوری شود تا در فکر و ذهن کارکنان ماندگار شود.
5-4) محدودیت های تحقیق
– در نظر نگرفتن ویژگی های شخصیتی دیگری که شاید برجسته تر باشد به جز رفتار،صداقت و نحوه بیان.
– درنظر نگرفتن ویژگی فردی مهمی مانند تجربه کاری
– کمبود تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق به علت تازگی موضوع
– توجه بیشتر تحقیقات در ایران به بیمه عمر و توجه کمتر به بیمه بدنه
– درنظر نگرفتن یک متغیر میانجی مانند رضایت بیمه گذاران برای متغیر وابسته تمایل به خرید بیمه گذاان.

منابع و مآخذ
1-ابراهیمی،علی اصغر. (1391). تبیین عوامل مؤثر بر خرید بیمه گذاران بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه دانا استان گیلان،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
2-باصری، بیژن؛ امام وردی، قدرت الله؛ دقیقی اصلی، علیرضا؛ برات پور، مصطفی. (1390). عوامل موثر بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و ششم، شماره 1، شماره مسلسل 110، صص 1-29.
3-ثبات،غلامعلی،(1387). مجموعه کامل مصوبات شورای عالی بیمه همراه با قوانین و ضوابط صنعت بیمه،انتشارات بیمه مرکزی ایران، تهران.
4-خاکی،غلامرضا،(1382). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،تهران-انتشارات بازتاب.
5-خالقی ماکلوانی،فرهاد. (1386). بررسی ویژگی های فردی بر رضایت بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد در اسان گیلان،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
6-دستباز،دکتر هادی،(1384). اصول و کلیات بیمه های اشخاص، جلد اول و دوم،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
7-دهقانی،م. (1378). بررسی علل و عوامل بقاء کارکنان بیمه و جهاد سازندگی،پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
8-رابینز،استیفن،پی،(1390). رفتار سازمانی، ترجمه ی دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی،تهران دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ سی و دو.
9-رجبی تر به بر، محمدعلی. (1386). تأثیر سطوح مختلف ویژگی های شغلی به ماندگاری کارکنان صنعت بیمه در استان گیلان،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
10-رجبیون،محمد،(1383). الویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات بیمه ای شهر قزوین با استفاده از روش بیمه ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد واحد رشت.
11-رحیمی،محسن،(1378). بررسی مقایسه ای نرخ بازده فعالیت های بیمه و متوسط صنعت و راه های بهبود آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر.
12-رضائیان،علی. (1381). مبانی مدیریت رفتار سازمانی،تهران انتشارات سمت،چاپ سوم.
13-ساروخانی،باقر،(1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران-نشرآگاه،1380.
14-سالنامه آماری 1390صنعت بیمه،دفتر برنامه ریزی و توسعه-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،پژوهشکده بیمه،1391.