پایان نامه عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی

دانلود پایان نامه

برای نمونه یک هفته آماری از بخشهای خبری ساعت 14 و 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبرشبکه من وتو (1) را از پائیز سال 1390 از تاریخ شنبه 7/8/90 الی پنج شنبه 17/9/90 انتخاب و به مقایسه و بررسی و تجزیه وتحلیل محتوایی اخبار دوشبکه ،پرداخته شد و همچنین ازجنبه نشانه شناسی ، بخش های خبری دو شبکه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.


تاریخ ضبط اخبار دو شبکه مورد پژوهش :
شنبه 7/8/90 ، یکشنبه 15/8/90 ، دوشنبه 23/9/90 ، سه شنبه 1/9/90 ، چهارشنبه 9/9/90 و پنج شنبه 17/9/90
5-3- شیوه جمع آوری داده ها
تکنیک های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش ، شیوه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهده اخبار ضبط شده است ( مشاهده مستقیم بخش های خبری ضبط دو شبکه مورد نظر درپژوهش در هفته آماری انتخاب شده ، بررسی نشانه شناسی و انجام تحلیل های کمی و کیفی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور)
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها
چون از روش تلفیقی ( روش کمی و کیفی ) در تدوین این پژوهش استفاده شده است در مواردی که قابلیت کار وجود دارد هم روش های آمار توصیفی و استنباطی وهم تحلیل های کیفی و مقایسه ای مورداستفاده قرار گرفت .
7-3- تعاریف عملیاتی
1-7-3- خبر :
خبر ، گزارش عینی ، بی طرفانه و دقیق از یک رویداد یا واقعیت است که دارای تازگی بوده و قدرت جلب توجه مخاطب را داشته باشد.خبر، گزارش علمی از واقعیت ها است که یک یا چند ارزش خبری داشته باشد وتحت تاثیر عوامل درون سازمانی (خبرنگار، مدیر، سردبیر، سیاست های نشریه و…) و عوامل برون سازمانی (مردم و مخاطبان، صاحبان آگهی ها، گروههای فشار و قوانین ومقررات مطبوعاتی) شکل گرفته باشد.
2-7-3- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران :
شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه یک و یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مدیریت می‌شود. این شبکه از طرف مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه ملی نیز یاد می‌شود.این شبکه در سال ۱۳۵۰ با نام تلویزیون ملی ایران شروع به کار کرد. در آن زمان این شبکه به عنوان بخشی از رادیو تلویزیون ملی ایران فعالیت می‌کرد.
3-7-3- شبکه من و تو(1) :
شبکه‏ ی تلویزیونی «من و تو »، از 28 اکتبر مقارن با 6 آبان 1389 برنامه ‏های خود را بر روی ماهواره‏ ی هاتبرد شروع و با ارایه برنامه‏های تفریحی و سرگرمی با جهت‏گیری خلاف شئونات اخلاقی و بومی مردم ایران عملاً مکمل شبکه ‏هایی همچون «فارسی وان» است. این شبکه متعلق به شرکت تلویزیونی مرجان است و از بریتانیا پخش می‏شود.عمده برنامه‏ های این شبکه به تهیه‏ کنندگی مرجان عباسی و کیوان عباسی پخش می‏شود.
4-7-3- تحلیل محتوا :
تحلیل محتوا عبارتست از کاربرد روشهای تکثیرسازی و روشهای ارزیابی کننده برای بدست آوردن استنتاجات از متن موجود و همچنین ارائه استنباط هایی از شرایط یا خصوصیات دیگر منبع آن متن. درتحلیل محتوا ، پژوهشگران محصول ارتباطات اجتماعی را بررسی می کنند.
5-7-3- تحلیل محتوای کیفی :
تحلیل محتوای کیفی شامل یک فرایند طراحی شده برای متمرکز کردن داده های خام به سمت موضوعات و طبقه بندیهایی براساس استنباط و تفسیر معتبر می باشد. هدف از انجام تحلیل محتوای کیفی را می توان در قالب تمامی ارتباطات ثبت شده تعریف کرد. (مثل گفته های ثبت شده از مصاحبه شوندگان، بحثها و گفتگوها، اصول مربوط به مشاهدات، نوارهای ویدئویی، اسناد و …) .
6-7-3- برجسته سازی :
برجسته سازی بیانگر یکی از تأ‌ثیرات قدرتمند رسانه ها است. توانایی رسانه ها در اینکه به ما بگویند ، که چه مواردی مهم و قابل توجه هستند . برجسته سازی ، فراگردی است که طی آن رسانه های جمعی ، اهمیت نسبی موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال می دهند. هر چه رسانه ها اهمیت بیشتری به موضوع یا رویداد بدهند، مخاطبان اهمیت بیشتری برای آن قائل می شوند.
7-7-3- نشانه شناسی :
خاستگاه تاریخی نشانه‌شناسی را به آگوستین قدّیس نسبت داده‌اند؛ زیرا او میان نشانه‌های طبیعی، نشانه‌های قراردادی و کارکرد نشانه‌ها نزد انسان و حیوان، تمایز قائل شد. اگرچه می‌توان نشانه‌شناسی را تا زمان ارسطو و افلاطون ردیابی کرد؛ ولی نام نشانه‌شناسی را جان‌لاک ) 1632 – ۱۷۰۴) مطرح نمود و به شناختی که هم به مفاهیم ذهنی و هم درعین حال به نشانه‌های مربوط به ارتباط میان انسان‌ها بپردازد، اطلاق کرد.