پایان نامه علوم اجتماعی و انتخاب نمونه

129706
65190
Widget not in any sidebars

64516
3-5نمونه آماری
برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه آماری از فرمول کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است (سرائی، 1372: 133):
در فرمول یاد شده:
n- حجم نمونه آماری
N- حجم جامعه آماری (129706 نفر)
P- نسبت وجود صفت در جامعه آماری. در اینجا واریانس در سطح حداکثر درنظر گرفته شده و بنابراین مقدار 5/0=P است.
1-P یا ‏q- نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری است. در اینجا چون 5/0=P در نظر گرفته شده است، 1-P نیز 5/0 بدست می‏آید.
t- در علوم اجتماعی و علوم رفتاری ضریب اطمینان (یا سطح معنی‏داری) 95/0 رایج‏تر است، چون در این پژوهش ضریب اطمینان 95/0 درنظر گرفته شده است، درنتیجه حدود اطمینان 96/1 می‏باشد.
d- دقت احتمالی مطلوب است. در تحقیق حاضر 05/0 درنظر گرفته شده است.
با درنظر گرفتن مطالب ذکر شده، حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران محاسبه شده است:

رقم حاصل از فرمول فوق 384 نفر است که حجم نمونه را تشکیل می‏دهد. اما در عمل از 390 نفر اطلاعات جمع‏‏آوری میگردد.
3-6 روش نمونهگیری
باتوجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای جامعه آماری، از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده استفاده شده است.
یک نمونه تصادفی طبقه‏بندی شده از تقسیم عناصر جامعه به گروههایی که برهمدیگر همپوشی ندارند و طبقات نامیده می‏شوند و از طریق انتخاب نمونه تصادفی ساده از داخل هر طبقه، بدست می‏آید (شیفر و دیگران، 1382: 186). قدم اول در انتخاب این شیوه این است که بطور واضح طبقه‏ها را مشخص کنیم. به نحوی که هر عنصر یا فرد از جمعیت فقط و فقط به یک طبقه تعلق داشته باشد و بدین ترتیب واریانس داخل طبقات کم ‏شود. آنگاه بطور مستقل از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده انتخاب می‏شود (همان: 242). نمونه‏گیری طبقه‏ای خود به دو صورت متناسب و نامتناسب صورت می‏گیرد. در نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده متناسب (یا نسبی)، تعداد نمونه‏ها از هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در جامعه آماری است، درحالیکه در نامتناسب این نسبت رعایت نمی‏شود. در پژوهش حاضر گروههای سنی را به عنوان طبقات در نظر گرفته و از روش نمونهگیری طبقهبندی شده متناسب استفاده میشود به نحوی که تعداد افراد در هر گروه سنی متناسب با حجم آن گروه سنی انتخاب میگردد. جدول 3-2 حجم نمونه بر حسب طبقات معین شده و متغیر جنسیت را نشان میدهد.
جدول3-2 حجم نمونه بر حسب طبقات معین شده و متغیر جنسیت
طبقات
زن
مرد
کل