پایان نامه شبکه و

دانلود پایان نامه

4
دوشنبه 23/8/90
بخش خبری ساعت 14
5
بخش خبری ساعت 21
6
چهارشنبه 2/9/90
بخش خبری ساعت 14
7
بخش خبری ساعت 21
8
چهارشنبه 9/9/90
بخش خبری ساعت 14
9
بخش خبری ساعت 21
10
پنج شنبه 17/9/90
بخش خبری ساعت 14
11
بخش خبری ساعت 21
12
جدول 3-4- کد روز و بخش های خبری شبکه من وتو (1)
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع معادله و محاسبه