پایان نامه سیستم معادلات همزمان و کیفیت اقلام تعهدی


Widget not in any sidebars
بهار مقدم و دولت‌آبادی (1391) به بررسی مقایسه‌ای بین کیفیت سود گزارش‌شده با سود تجدید ارائه پرداختند. برای این منظور 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1381 تا 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش‌بینی و پایداری سود استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود تجدید ارائه‌شده در مقایسه با سود گزارش‌شده اولیه از پایداری و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است.
ساعی و همکاران (1392) فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380 تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه‌ها مربوط به بدهی‌ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه‌ها، در سال‌ها، و صنایع مختلف، معنی‌دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین‌ها، معنی‌داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه‌شده به تائید رسید.
آقایی و همکاران (1392) کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده طی سا‌ل‌های 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار دادند. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو (2002) است. یافته‌های پژوهش نشان داد که کیفیت سود (اقلام تعهدی) به‌طور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از اطلاعیه تجدید ارائه افزایش‌یافته است.
خواجوی و قدیریان آرانی (1393) به بررسی تجربی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت‌های مالی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که گر چه کیفیت سود گزارش‌شده اولیه شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت‌های مالی به گونه معناداری پایین‌تر از کیفیت سود شرکت‌هایی است که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده‌اند؛ اما بین کیفیت سود تجدید ارائه‌شده شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت‌های مالی و کیفیت سود شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده‌اند تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین در سطح شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت‌های مالی، کیفیت سود تجدید ارائه‌شده به‌طور معناداری بالاتر از کیفیت سود گزارش‌شده اولیه است.
خواجوی و همکاران (1393) به بررسی رابطه دو سویه رشد و سودآوری 173 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1390-1382 پرداختند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری رشد شرکت از رشد دارایی‌های شرکت استفاده‌شده است و با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه دو سویه میان این دو متغیر به تائید رسید و پس از آن، سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحلهای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک رابطه دو سویه بین رشد و سودآوری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
2-4- خلاصه فصل
این فصل به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش اختصاص داشت. در این فصل، ابتدا به تبیین مفهوم تجدید ارائه صورت‌های مالی، تقسیم‌بندی تجدید ارائه، پیامدهای تجدید ارائه و رابطه تجدید ارائه و رشد شرکت پرداخته شد. در انتها، خلاصه برخی از پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام‌شده در ارتباط با موضوع پژوهش، ارائه شد.
موضوع فصل بعد، تشریح روش اجرای پژوهش است. بدین ترتیب که، ابتدا به بیان روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، فرضیه‌ها، متغیرها و قلمرو پژوهش پرداخته می‌شود. سپس، جامعه و نمونه آماری، روش تجزیه و تحلیل دادهها و نحوه آزمون فرضیه‌های پژوهش تشریح می‌شود.
فصل سوم

روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. این استنباطها گاه دارای همپوشانی و وابستگیهایی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته‌شدهاند (عبدالخلیق و آجینکیا، 1379: 35).
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت و در این فصل، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش گردآوری دادهها، تجزیه‌ و تحلیل دادهها، روش استفاده از داده‌ها و آزمون فرضیهها نیز تشریح خواهد شد.
3-2- روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بنابراین، این پژوهش از نوع پژوهشهای کمی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده میکند و بر اساس فرضیهها و طرحهای پژوهش از قبل تعیین‌شده انجام میشود. از این دسته پژوهشها زمانی استفاده میشود که معیار اندازهگیری دادهها کمی است و برای استخراج نتیجهها از فنهای آماری استفاده میشود (نمازی، 1382: 64).
3-3- فرضیه‌های پژوهش
در این قسمت بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه تجربی مطرح‌شده در فصل قبل، فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:
فرضیه اول: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
3-4- متغیرهای پژوهش
اولین گام برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر می‌سازند. در این پژوهش تجدید ارائه صورت‌های مالی به‌عنوان متغیر مستقل، انواع شاخص‌های رشد (رشد سود خالص، رشد فروش، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل) به‌عنوان متغیرهای وابسته و اندازه، اهرم مالی، سود تقسیمی و سودآوری شرکت به‌عنوان متغیرهای کنترلی هستند.
3-4-1- متغیر مستقل
تجدید ارائه صورت‌های مالی ()