پایان نامه رشته مدیریت : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی 

گرایش : تولید و عملیات

عنوان :   رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت و اقتصاد

پایان نامه ­تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

استاد راهنما:

دکترمحمد علی فرقانی

 استاد مشاور:

دکترعلی ملاحسینی

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
جهان امروز عصر اطلاعات است و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده است .در این راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتراهمیت بسیار بالایی پیدا می کند .مسلما استفاده از نتایج این پژوهش کار آفرینان را در ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد کرد.
این پژوهش از نوع کاربردی،توصیفی همبستگی است که در آن رابطه بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS ) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP )، فاکتور ظرفیت و رشد فروش بررسی و با تکنیک AHP و سه شاخص ذکر شده اقدام به انتخاب بهترین روش کسب اطلاعات بازاریابی شده است داده های مورد استفاده در این مطالعه  مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388می باشد و برای محاسبه TFP تابع تولید کاب –داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار قوی  بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS )و بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) (0.94)، فاکتور ظرفیت (0.52)و رشد فروش (0.78)است همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد.
واژگان کلیدی:سیستم اطلاعات بازاریابی،بهره وری کل عوامل تولید(TFP )، فاکتور ظرفیت ،رشد فروش،AHP
 فهرست مطالب
فصل اول…
کلیات تحقیق…
1-2تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق: 1
1-3 سوال های اصلی تحقیق.. 2
1-4 ضرورت انجام تحقیق.. 3
1- 5 سابقه تحقیق: 6
1-6 فرضیه ها: 8
1-7 اهداف اساسی تحقیق: 8
1-8 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 8
1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. 9
1-10روش تحقیق: 10
1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 10
1-12جامعه و نمونه آماری: 11
1-13روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 11
1-14پایایی و روائی پرسش نامه. 12
1-14-1روایی پرسش نامه: 12
1-14-2پایایی پرسش نامه : 12
فصل دوم..
مبانی نظری تحقیق…
2-1مقدمه: 13
2-2اهمیت موضوع: 13
2-2-1اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان. 14
2-3دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری: 17
2-4عملکرد سازمانی.. 22
2-4-1بهره وری: 23
2-4-1-1بهره وری چه هست و چه نیست ؟. 25
2-4-1-2شاخص بهره وری  کل عوامل تولید. 25
2-4-2فاکتور ظرفیت: 27
2-5 سیستم اطلاعاتی بازاریابی.. 28
2-5-1بازارهای صنعتی.. 30
2-5-2بازاریابی صنعتی.. 31
2-5-3مشتری صنعتی.. 32
2-5-4ارزش از دیدگاه مشتری.. 35
2-5-5 مطالعات بازار. 36
2-5-6مدل های سیستم اطلاعات بازاریابی: 37
2-5-6-1مدل سیستم اطلاعات بازاریابی کاتلر : 39
2-5-6-2مدل مفهومی آشیل و جوبر  : 39
2-6مدیریت بازاریابی و سیستم‌های نوین تصمیم‌ساز. 41
2-7ضرورت وجود سیستم‌های اطلاعات بازاریابی در سازمان‌ها 42
2-8سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان. 43
2-9دلایل اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی.. 50
2-10ضرورت تحقیقات بازاریابی به طور خلاصه. 52
2-11نگاهی به مفاهیم اولیهAHP.. 63
2-11-1فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 65
2-11-2سازگاری سیستم.. 66
فصــل سـوم..
روش تحقیـق…
3-1مقدمه: 67
3-2نوع و روش تحقیق.. 67
3-3معرفی جامعه آماری: 68
3-4ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 72
3-5روش ها و الگو های اندازه گیری بهره وری عوامل تولید. 75
3-6عملیات وزن دهی فاکتورها 77
3-7نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 78
3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79
3-9خلاصه فصل.. 81
فصــل چهارم..
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1مقدمه. 81
4-2-1تحلیل داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 81
4-2-2میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: 82
4-2-3بررسی جنسیت پاسخ دهندگان. 82
4-2-4بررسی سن پاسخ دهندگان. 83
4-2-5بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان. 83
4-2-6بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 84
4-3بخش دوم: تجزیه و تحلیل یافته ها ، آمار استنباطی و آزمون فرضیهها 85
4-3-1محاسبه ضرایب تابع کاب داگلاس… 85
4-3-2رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازار با تکنیک AHP.. 89
4-3-3محاسبه تابع تبدیل با استفاده از رگرسیون. 90
4-3-4مدل سلسله مراتبی.. 91
4-3-5نتایج محاسبات AHP توسط نرم افزار EXPERT CHOICE.. 92
4-3-6محاسبه وزن های نسبی و نهایی.. 93
4-3-7نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93
4-3-8سازگاری سیستم.. 94
فصل پنجم..
نتیجه گیری و پیشنهادات…
5-1. مقدمه. 95
5-2. خلاصه و نتیجه تحقیق.. 95
5-3نتایج.. 98
5-3-1نتایج بر اساس اهداف تحقیق: 99
5-4 بحث: 99
5- 5 پیشنهادات: 100
5-5-1پیشنهاد برای واحد های صنعتی: 100
5-5-2پیشنهاد برای دولت : 100
5-5-3 پیشنهاد برای محققان آینده: 101
5-6محدودیت های تحقیق.. 101
5-7 خلاصه فصل.. 101
منابع: 102
 
 
 
1-1. مقدمه
وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم­های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین­المللی، لزوم داشتن نگرش­هایی همچون رضایت مشتریان را اجتناب ناپذیر کرده است. با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تکنیک­های کسب اطلاعات بازاریابی بیش از پیش احساس می­شود. کشورهایی که به این پیمان جهانی می­پیوندند به دنبال سازوکارها و ابزارهایی هستند که بتوانند به دوام و بقای اقتصادی آنها در بازار پر رقابت جهانی کمک کنند و بتوانند پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت­های مناسب وآمادگی لازم راکسب نمایند.
در بازار یکپارچه دنیای آینده، کسانی قادر به رقابت هستند و می­توانند به دوام و بقای واحدهای تجاری خود امیدوار باشند که بتوانند کالاهایی با مزایای رقابتی، تولید و به بازار عرضه کنند، عرضه­کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما با قیمت­های پایین­تر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. شرکتی می­تواند از نظر قیمتی با دیگر رقبا، رقابت کند که بهره وری بالاتری داشته باشد.
1-2تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق:
در حالی که سرمایه گذاری حجیمی در راستای توسعه کاربری سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت ها می شود، بسیاری از پژوهشگران هنوز در مورد اینکه آیا این سرمایه گذاری ها منجر به بازده متناسب از طریق عملکرد سازمانی می شود یا نه، بحث و جدل دارند و به توافق کلی دست پیدا نکرده اند.
معمای بهره وری یکی از مهمترین نظریه هایی است که تضاد نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین سیستم اطلاعات و عملکرد را به نحو علمی تشریح می کند، بر خلاف توسعه روز افزون سیستم اطلاعات در سر تا سر جهان که حتی با عنوان انقلاب بزرگ اطلاعات نیز شناخته شده است، برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که سیستم جدید موجب سردرگمی انسان ها شده و هرگز موجب بهبود بهره وری و عملکرد شرکت های تجاری نشده است و حجم داده هایی که این سیستم بر افراد تحمیل می کند، اغلب باعث کاهش بهره وری سازمان و اثربخشی نیروی انسانی در محیط کار می شود.
در مقابل، دانشمندانی نظیر برینجالفسون و هیت (1996) دریافته اند که سرمایه گذاری روی سیستم اطلاعات، منافع زیادی به همراه داشته است و نهایت کم لطفی است اگر بگوییم که بین سیستم اطلاعات و سودآوری، ارتباطی وجود ندارد. در ادامه به برخی از مطالعاتی که اثر مثبت سیستم اطلاعات عملکرد را تأیید کرده و برخی مطالعات که ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکرده اند اشاره می شود.
در این پژوهش به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد در شهرک های صنعتی استان کرمان  پرداخته می شود و با استفاده از تکنیک AHP و سه شاخص بهره وری کل عوامل تولید ،ارزش فروش و فاکتور ظرفیت به انتخاب مناسب ترین شیوه در کسب اطلاعات بازاریابی اقدام می گردد.
1-3 سوال های اصلی تحقیق
سوال های اصلی این تحقیق که به دنبال یافتن پاسخ آن ها هستیم عبارتند از :
1- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
2- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
3- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
4- رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی  در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه است؟
1-4 ضرورت انجام تحقیق
اطلاعات، ارزش استراتژیک برای کسب وکار و نیز اسباب مشارکت در عملیات تصمیم گیری تاکتیکی و معمولی است. آگاهی ازطریقه ی کسب اطلاعات و چگونگی استفاده ی کار آمد از آنها، مهارت های اساسی مدیریت بازاریابی استراتژیک محسوب می شود. کسب اطلاعات و استفاده از آن ، به شرکت فرصت می دهد برخی از مزایا را نسبت به سایر رقبا به دست آورد. وقتی ارتشی درجنگ پیروز می شود، علت آن، تنها قدرت برتر آن ارتش نیست، بلکه به آن دلیل است که آنها شیوه های هوشمندانه وکار آمدی رابه کار می گیرند .
شرکت ها هم به همین نحو درگیر رقابت (جنگ) تجاری در بازار آزاد، یعنی محل اصلی اقتصاد رقابتی ،هستند. اگرآنها استعداد بیشتری نسبت به سایر رقبای خود داشته باشند، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهند داشت. دریک سازمان بازاریابی، اکتساب اطلاعات و مدیریت آن، هرگز نمی تواند تصادفی باشد، زیرا ابزار اساسی سازمان محسوب می شوند. سیستم ‌اطلاعات بازاریابی، هسته مرکزی بازاریابی در شرکت ‌هاست و جایگاه کلی سیستم‌ اطلاعات بازاریابی در یک صنعت، به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نقاط قوت و ضعف آن در نظر گرفته می‌شود. ظاهراً سیستم‌ اطلاعات بازاریابی نسبت به گذشته پیشرفته‌تر و استفاده از آنها به مراتب بیشتر شده است.
بازاریابی یک واحد کسب و کار، شامل فعالیت‌های زیادی است. این فعالیت‌ها شامل فرایند برنامه‌ریزی و اجرای مفاهیم، قیمت‌گذاری، توزیع ایده‌ها، کالا و خدمات است تا مبادلاتی را ایجاد کرده و باعث رضایت مشتری و رسیدن به اهداف سازمانی شود. ) کاتلر، ف و گ .آرمسترانگ، 1379)  
خلاصه اینکه، هدف اصلی آن ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان همراه با سودآوری سازمان است. یک سازمان موفق، باید واحدهای کارکردی خویش را با واحد عملیات تلفیق کند. در بازاریابی، این ادغام با استفاده از رضایت مشتریان، براحتی حاصل می‌شود. شرکت‌هایی که قادر نیستند بهتر از رقبای خویش در محیط پیچیده و پویای کسب و کار فعالیت کنند، محکوم به شکست هستند. برای اینکه یک شرکت بتواند به حیات خویش در محیط پیچیده و پویای کسب و کار ادامه دهد، باید اطلاعات مناسب و مرتبط را برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کند.
سیستم‌ اطلاعات بازاریابی این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌سازد تا بتوانند سریعاً نسبت به نیازهای مشتریان واکنش نشان دهند. زمانی که کالا و خدمات توسط شرکت عرضه شد، مدیران بازاریابی با استفاده از سیستم‌ اطلاعات بازاریابی به بررسی میزان رضایت مشتریان می‌پردازند. سیستم‌ اطلاعات بازاریابی اطلاعات بازاریابی را برای مدیران فراهم می‌کند و می تواند برای تعدیل، بهبود و یا توقف تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در عصر رقابت، اگر شرکت از سیستم‌ اطلاعات بازاریابی بهره‌مند نباشد، ممکن است اثربخشی و کارایی آن تضعیف شده یا به شدت کاهش یابد. بنابراین، امروزه شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به رقابت بپردازند، باید به این سلاح رقابتی مجهز شوند. (Poon, 2001)
اطلاعات بازاریابی صنعتی از نقطه نظر بازده اقتصادى، عملکرد و سرمایه مهم است. اطلاعات به موقع عملکرد بازاریابی را بهبود مى بخشد، زیرا دانش و آگاهى خریداران و فروشندگان را درباره مقادیر موجود براى خرید و فروش و دیگر عوامل موثر بر قیمتها، افزایش مى دهد. در اقتصادِ بازار، اطلاعات بازاریابی براى طراحى استراتژی هاى مؤثر بر توسعه ى اقتصادى و توسعه ى صنعتی ضرورى است . (مابوتا[1])
تعداد صفحه :127
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

37 Trackbacks / Pingbacks

 1. viagra pill
 2. coupon for cialis
 3. viagra for sale
 4. hims viagra
 5. cialis wikipedia
 6. viagra vs cialis
 7. sildenafil teva
 8. cheap cialis generic
 9. is augmentin safe during pregnancy
 10. viagra accident
 11. who makes cialis
 12. viagra sample
 13. cephalexin tired
 14. ciprofloxacin otic suspension
 15. oxybutynin chloride 10 mg
 16. methocarbamol tizanidine or orphenadrine
 17. allopurinol gastric bypass
 18. amiodarone hepatic changes
 19. amitriptyline 25mg tablets
 20. amlodipine calcium channel blocker
 21. amoxicillin 875 mg and alcohol
 22. detox from abilify
 23. atorvastatin oatp
 24. azithromycin
 25. baclofen and seizure risk
 26. cluster headaches and baclofen
 27. bupropion vs buspirone
 28. buspar for children
 29. buspar as needed
 30. nebivolol vs carvedilol
 31. citalopram and benedryl
 32. tadalafil
 33. generic tadalafil
 34. does cigna cover cialis
 35. viagra def
 36. products similar to viagra
 37. cialis or viagra

Comments are closed.