پایان نامه رایگان درمورد اندازه گیری و استاندارد

دانلود پایان نامه

3-4-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون:
ابتدا محلول های استاندارد صفر تا 240 میکروگرم آلفا_توکوفرول در میلی لیتر تولوئن تهیه شد.یک میلی لیتر از این محلول ها به بالن ژوژه 10 میلی لیتر اضافه شد.پنج میلی لیتر تولوئن به هر محلول اضافه و به خوبی مخلوط شد. سپس 3.5 میلی لیتر محلول 2،2 بی پیریدین ( 0.07 در صد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد )و 0.5 میلی لیتر کلرید آهن III شش آبه ( 0.2 در صد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد) اضافه و مخلوط گردید.
سر انجام ، حجم محلول های استاندارد با اتانول آبی 95 در صد به 10 میلی لیتر رسانده شد.محلول حاصل به مدت یک دقیقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانومتر خوانده شد.سپس شکل (3-1) که منحنی کالیبراسیون غلظت آلفا توکوفرول در برابر جذب خوانده شده بود،ترسیم شد.

شکل 3-1- منحنی کالیبراسیون میزان آلفا- توکوفرول در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج 520 نانومتر
3-4-2- اندازه گیری ترکیبات توکوفرولی نمونه:
190 تا 210 میلی گرم نمونه روغن به دقت داخل بالن ژوژه 10 میلی لیتری وزن شد. پنج میلی لیتر تولوئن به نمونه اضافه و به خوبی مخلوط شد. سپس 3.5 میلی لیتر محلول 2،2_بی پیریدین (0.07 درصد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد) و 0.5 میلی لیتر کلرید آهن III شش آبه (0.2 در صد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد) اضافه و مخلوط گردید. سر انجام ، حجم محلول های استاندارد با اتانول آبی 95 در صد به 10 میلی لیتر رسانده شد. محلول حاصل به مدت یک دقیقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانو متر خوانده شد. مقدار ترکیبات توکوفرولی بر اساس میلی گرم در کیلو گرم روغن بر طبق فرمول (3-1) محاسبه گردید :
(3-1)
که A,B به ترتیب میزان جذب نمونه و شاهد در سل 10 میلی لیتری هستند. M شیب منحنی استاندارد میزان جذب در برابر غلظت آلفا – توکوفرول و W وزن نمونه به گرم است. مقدار M در این آزمایش 0.0039 با ضریب تبیین 0.99 تعیین شد.T نیز غلظت توکوفرول بر حسب میلی گرم در کیلو گرم روغن است ( ونگ و همکاران، 1988).
3-5- اندازه گیری ترکیبات فنلی
3-5-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون
ابتدا محلول های استاندارد اسید گالیک در متانول با غلظت های مختلف در دامنه 0.04 تا 0.4 میلی گرم در میلی لیتر آماده شد. سپس به بالن ژوژه های 50 میلی لیتری ، یک میلی لیتر محلول استاندارد اسید گالیک ، 2.5 میلی لیتر معرف فولین سیو کالچو ( برای تهیه این معرف ، معرف فولین سیو کالچو غلیظ با آب مقطر به نسبت 1 به 10 رقیق شد) و پنج میلی لیتر کربنات سدیم 7.5 در صد اضافه و با آب خالص به حجم نهایی رسانده شد. محلول در طول شب نگهداری و سپس جذب آن در طول موج 765 نانو متر خوانده شد. منحنی جذب در برابر غلظت اسید گالیک ( میلی گرم به میلی لیتر )رسم و معادله 3-2 با ضریب تبیین 0.99 به دست آمد:
(3-2)
که X میزان جذب خوانده شده در طول موج 765 نانو متر و Y مقدار ترکیبات فنلی بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر است.
3-5-2- اندازه گیری ترکیبات فنلی نمونه
دو و نیم گرم روغن در لوله سانتریفوژ وزن و پس از اضافه کردن 2.5 میلی لیتر هگزان نرمال به آن به مدت 1 دقیقه ورتکس شد. سپس 2.5 میلی لیتر محلول متانول:آب (به نسبت 20:80)اضافه شد و عمل ورتکس به مدت 40 ثانیه ادامه پیدا کرد. لوله حاوی نمونه به مدت 5 دقیقه با دور 5000 در دقیقه سانتریفوژ شد. فاز روغنی رویی با سرنگ خارج شد و در لوله سانتریفوژ دیگر قرار گرفت. فاز آبی نیز به صورت جداگانه نگهداری شد.دو و نیم میلی لیتر محلول متانول: آب به فاز روغنی جدا شده از مرحله قبل اضافه و مشابه مرحله اول سانتریفوژ گردید.
بعد از سانتریفوژ فاز روغنی با سرنگ خارج شد و در لوله دیگر قرار گرفت. فاز آبی به صورت جداگانه نگهداری شد.به فاز روغنی حاصل از مرحله قبل نیز 2.5 میلی لیتر محلول متانول:آب اضافه شد و به مدت 5 دقیقه با سرعت 5000 دور در دقیقه سانتریفوژ شد. سپس فاز روغنی جدا و فاز آبی جداگانه نگهداری شد. فاز های آبی نگهداری شده در بالن ژوژه 50 میلی لیتری با هم مخلوط گردیده ، به ترتیب 2.5 میلی لیتر معرف فولین سیو کالچو و پنج میلی لیتر کربنات سدیم 7.5 در صد به فاز آبی اضافه و با آب مقطر به حجم 50 میلی لیتر رسانده شد. نمونه در طول شب نگهداری وسپس جذب آن در طول موج 765 نانو متر خوانده شد. مقدار ترکیبات فنلی بر حسب میلی گرم در کیلو گرم نمونه روغن بر طبق فرمول 3-3 محاسبه گردید:
(3-3)
که Y مقدار ترکیبات فنولی نمونه بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر ( فرمول 3-3 )و W وزن نمونه روغن است. (کاپانسی و همکاران ، 2000)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله انحراف معیار و پایان نامه

شکل 3-2- منحنی کالیبراسیون غلظت ترکیبات پلی فنلی در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج 765 نانو متر
3-6- اندازه گیری عدد پر اکسید
3-6-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون
محلول های استاندارد آهن III شامل یک تا چهل میکرو گرم آهن III در میلی لیتر تهیه شد.یک دهم میلی لیتر از محلول های استاندارد به 9.8 میلی لیتر مخلوط کلرو فرم: متانول (به نسبت 3:7)اضافه شد و به مدت 2 تا 4 ثانیه هم زده شد.
سپس به ترتیب 50 میکرولیتر محلول تیوسیانات آمونیوم ومحلول آهن II اضافه و بعد از اضافه کردن هر کدام به مدت 2 تا 4 ثانیه محلول هم زده شد.پس از 5 دقیقه گرمخانه گذاری در دمای اتاق ، میزان جذب نمونه در طول موج 500 نانو متر در برابر شاهد تعیین شد.
تمامی مراحل انجام آزمایش زیر نور ملایم و به مدت 10 دقیقه صورت گرفت. سپس منحنی غلظت آهن III در برابر میزان جذب خوانده شده در 500 نانومتر رسم شد( شکل 3-3 )و شیب آن محاسبه گردید.