پایان نامه رایگان درباره گروه شغلی و روش نمونه

دانلود پایان نامه

3/43
3/80
7/89
100
جمع
330
100
100
4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی :
جدول زیر وضعیت پاسخگویان را از نظر موقعیت شغلی نشان می دهد از آنجاییکه در این تحقیق پاسخگویان در دو گروه شغلی مشخص ( اساتید دانشگاه و دبیران دبیرستان ) قرار داشتند و نمونه آماری انتخاب شده با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به گونه ای انتخاب شده بود که نسبت آماری موجود در جامعه آماری در حجم نمونه انتخابی نیز رعایت شود توزیع شغلی موجود درجدول زیر تحت تاثیر شیوه اختصاص متناسب نمونه قرار دارد .
جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دبیران
اساتید دانشگاه
200
130
6/60
4/39
6/60
100
جمع
330
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله سازمان کنفرانس اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک