پایان نامه رایگان درباره گروه سنی و مطالعه

دانلود پایان نامه

330
100
100
4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان :
جدول و نمودار 4-1-2 – معرف توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی می باشد . در این تحقیق نمونه انتخاب شده در چهار گروه سنی طبقه بندی گردید . نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه سنی (45 – 41 ) سال قرار دارند که 5/ 35 در صد از کل نمونه مورد مطالعه را شامل می شود . پس از آن گروههای سنی ( 40 – 36 سال ) ، ( 50 – 46 سال وبالاتر ) و (35 -31 سال ) به ترتیب 8/25 درصد ، 3/20 درصد و 5/18 درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند .
جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
35-31 سال
40-36 سال
45-41 سال
50 – 46 سال وبالاتر
61
85
117
67
5/18
8/25
5/35
3/20
5/18
2/44
7/79
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره آمارهای استنباطی و اعتبار و پایایی