پایان نامه رایگان درباره پایگاه اقتصادی و مصرف رسانه ای

دانلود پایان نامه

جدول 4-1-19- استفاده از اینترنت 134
جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل 135


جدول 4-1-21- تحصیلات 136
جدول 4-1-22- درآمد 137
جدول 4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی 137
جدول 4-1-24- گرایش به ارزش های فرا مادی 138
جدول 4-1-25-1- مدارای سیاسی 139
جدول 4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی 140
جدول 4-1-25-3-حمایت از تساوی جنسیتی 141
جدول 4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دموکراتیک 142
جدول 4-1-25-5-دانش سیاسی 143
جدول 4-1-25-6- علاقه سیاسی 144
جدول 4-1-25-7- مشارکت سیاسی 144
جدول 4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک 145
جدول 4-1-25-9- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک 146
جدول 4-1-25-10- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک 147
جدول 4-1-26-1- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک 149
جدول 4-1-26-2- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی 150
جدول 4-2-1- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک 151
جدول 4-2-2- رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک 152
جدول 4-2-3- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک 153
جدول 4-2-4- سن و فرهنگ دموکراتیک 154
جدول 4-2-5- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک 155
جدول 4-2-6- پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 156
جدول 4-2-7- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 157
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره تعریف سرمایه اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی