پایان نامه رایگان درباره نهادهای اجتماعی و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

4/21
4/66
1/99
100
جمع
330
100
100
میانگین :15/13 انحراف معیار : 6/2
4-1-6- اعتماد نهادی
جدول 4-1-6-وضعیت پاسخگویان را بر اساس متغیر میزان اعتماد نهادی نشان می دهد کمترین نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 6 و بیشترین نمره مجموع 30 بوده است . مقدار میانگین 96/14 و مقدار انحراف معیار 66/4 می باشد . با توجه به داده های مندرج در جدول می توان میزان این نوع اعتماد را در بین افراد مورد مطالعه متوسط پایین ارزیابی کرد حدود نیمی از پاسخگویان ( 7/49 درصد ) از اعتماد نهادی پایین و خیلی پایینی برخوردارند 35 درصد اعتماد متوسطی به نهادها اجتماعی- سیاسی دارند که در مجموع 85 درصد کل فراوانی را شامل می شود و درمقابل تنها حدود 15 درصدازآنها اعتماد نهادی بالایی را نسبت به نهادهای اجتماعی – سیاسی از خود نشان داده اند
جدول 4-1-6- اعتماد نهادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتماد نهادی پایین
اعتماد نهادی پایین
اعتماد نهادی متوسط
اعتماد نهادی بالا
اعتمادنهادی خیلی بالا
59
105
115
44
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در سازمان