پایان نامه رایگان درباره میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته

دانلود پایان نامه

این فرضیه را می توان به تفکیک درباره هر کدام از شاخص های توسعه بیان کرد به این شکل که :
موقعیت اقتصادی- اجتماعی افراد (سطح رفاه ) بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
میزان استفاده از رسانه های جمعی بر میزانگرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .


میزان تحصیلات افراد بر میزان گرایش آنها به فرهنگ سیاسی دمکراتیک رابطه موثر است .
میزان احساس امنیت افراد بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
میزان گرایش به ارزش های فرامادی بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موثر است.
بین میزان گرایش اساتید دانشگاه به فرهنگ سیاسی دمکراتیک و میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش تفاوت معنی دار وجود دارد .
دومین فرضیه اصلی تحقیق به رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک می پردازد : به این شرح که :
میزان سرمایه اجتماعی برمیزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
این فرضیه را نیز میتوان درباره هرکدام از شاخص های سرمایه اجتماعی در قالب فرضیه های فرعی بیان نمود :
میزان اعتماد درون گروهی بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
10- میزان اعتماد نهادی بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
11- میزان اعتماد تعمیم یافته افراد بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
12- میزان انسجام اجتماعی افراد بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
13- میزان مشارکت اجتماعی افراد بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
سومین فرض اصلی تحقیق به رابطه مذهب و گرایش به فرهنگ دمکراتیک می پردازد . در این فرضیه با توجه به اینکه هم رویکرد توسعه انسانی اینگلهارت و هم نظریه فرهنگ مدنی پاتنام به وجود رابطه ای منفی بین مذهب (میزان دینداری ) و فرهنگ دمکراتیک قایل بودند و نتایج تحقیقات تجربی شان نیز تا حدودی موید چنین رابطه ای است این تحقیق در این مورد خاص بر آن شد تا یکبار دیگر یافته های تحقیقات مزبور را درباره نوع رابطه مذهب و فرهنگ دمکراتیک مورد آزمون تجربی قرار دهد . به این منظور فرضیه ای را بر اساس تدوین نمود :
14- میزان دینداری افراد بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک موثر است .
علاوه بر فرضیه های فوق چند فرض دیگر که ناظر بر متغیر های زمینه ای مانند جنسیت ، سن و رشته تحصیلی است مورد بررسی قرار گرفته معناداری رابطه بین متغیر های مذکور و متغیر وابسته مورد آزمون قرار می گیرد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع تمامیت گرایی اسلامی و اسلام گرایی رادیکال

2-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی :
2-6-1- فرهنگ سیاسی دمکراتیک :
فرهنگ سیاسی دمکراتیک از سه اصطلاح فرهنگ ، سیاست و دمکراسی تشکیل یافته که هر یک از آنها به حوزه های مفهومی گسترده تر و قلمرو معنایی وسیعتری اشاره دارد و تنها هنگامی که آن سه در کنار یک دیگر بکار میروند جنبه هایی از ابعاد مفهومی آنها به خدمت گرفته می شود تا به وجه خاص سیاسی فرهنگ که خصلتی دمکراتیک دارد اشاره گردد .
تعریف فرهنگ سیاسی را می توان فرع بر تعریف کلی فرهنگ که از سوی تیلور ارائه شده دانست ، در تعریف تیلور فرهنگ کل پیچیده ای است که شامل آگاهی ها ، باورها ، هنر ها ، اخلاقیات ، قانون و تمامی قابلیت ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضو جامعه کسب می کند . ( چیلکوت ،336 )
از مفهوم فرهنگ سیاسی نیز تعاریف متعددی بعمل آمده است . بعنوان یکی از نخستین تعاریف می توان به تعریف آلموند و وربا اشاره کرد : فرهنگ سیاسی عبارتست از سمت گیری روان شناسانه به سیاست که در احساسات ، شناخت ها و ارزیابیهای درونی شده افراد نمود می یابد . (آلموند و وربا ، 1997 ) لوسین پای نیز در تعریف این مفهوم می گوید : فرهنگ سیاسی مجموعه نگرشها ، باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی نظم و معنا می دهدو انگاره ها و قواعد بنیادینی را که بر رفتار در نظام سیاسی ناظر است پدید می آورد .
با توجه به اینکه موضوع این تحقیق بررسی گونه خاص فرهنگ سیاسی دمکراتیک است به تعاریفی می پردازیم که ابعاد مفهومی و شاخص های نظری و عملیاتی این گونه خاص را مورد توجه قرار داده اند . بیشتر تعاریفی که در سطح مفهومی از فرهنگ سیاسی دمکراتیک انجام گرفته تعاریفی است که براساس مصادیق و مولفه های تشکیل دهنده چنین فرهنگی صورت گرفته است به گونه ای که میتوان از آنها در شاخص سازی و عملیاتی کردن مفهوم فرهنگ سیاسی دمکراتیک نیز بهره جست .