پایان نامه رایگان درباره میزان استفاده از رسانه های جمعی و ارزش های فرامادی

دانلود پایان نامه

2-2-3- نظریه های مربوط به جامعه مدنی 58


2-2-4- رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی 68
2-2-5- جمع بندی مباحث نظری 71
2-3- چهارچوب نظری 72
2-5- فرضیات تحقیق 82
2-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 84
2-6-1- فرهنگ سیاسی دمکراتیک 84
2-6-2-متغیرهای مستقل 92
2-6-2-1- احساس امنیت 92
2-6-2-2- دینداری 95
2-6-2-3-موقعیت اقتصادی – اجتماعی 97
2-6-2-4-میزان استفاده از رسانه های جمعی 100
2-6-2-5- سرمایه اجتماعی 101
2-6-2-6- ارزش های فرامادی 105
فصل سوم :روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 108
3-2- تکنیک جمع آوری داده ها 108
3-3- جامعه آماری 109
3-4- حجم نمونه 109
3-5- روش نمونه گیری 110
3-6- ابزار اندازه گیری ( پایایی و روایی ) 113
3-6-1- پیش آزمون ( پایایی) 114
3-6-2- اعتبار ابزار اندازه گیری 115
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- تحلیل یک متغیره 118
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی