پایان نامه رایگان درباره میزان استفاده و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

330


100
100
میانگین: 35 انحراف معیار : 8
4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب :
جدول ذیل حاوی داده ها درباره متغیر میزان استفاده از رسانه های مکتوب (کتاب ، روزنامه و مجله ) است . بررسی جدول فراوانی و درصد پاسخ ها مشخص می کند که 67 درصد از پاسخ گویان در طول شبانه روز دو ساعت و کمتر ، 15 درصد بین دو تا 3 ساعت و 17 درصد بیش از 3 ساعت برای این نوع رسانه وقت اختصاص می دهند . بطور میانگین پاسخگویان 2/2 ساعت در شبانه روز از این رسانه استفاده می کنند .
جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت
بین یک تا دو ساعت
دو تا سه ساعت
سه تا چهار ساعت
پنج ساعت و بیشتر
120
101
50
41
18
4/36
6/30
2/15
4/12
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمانهای دولتی و بازاریابی ورزشی