پایان نامه رایگان درباره مشخصه های فرهنگ و برابری جنسیتی

دانلود پایان نامه

مشخصه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک عبارتند از : مدارا با نگرش های سیاسی متنوع ، حمایت از برابری جنسیتی ، علاقه مندی به مسایل سیاسی ، آگاهی از امور سیاسی ، مشارکت در زندگی مدنی و جمعی و اعتماد به دیگران . فرهنگ سیاسی عملگرا ، نگرش های سیاسی متنوع را بر نمی تابد و از برابری جنسیتی حمایت نمی کند اما به سیاست علاقه مند است و از امور سیاسی آگاهی دارد در فعالیت های مدنی و جمعی فعال است و به دیگران اعتماد دارد .
در مقابل افرادی که دارای فرهنگ سیاسی بی تفاوت هستند نگرش های سیاسی متنوع را می پذیرند و از برابری جنسیتی حمایت می کنند اما به سیاست علاقه ندارند و از امور سیاسی بی اطلاعند . در فعالیت های مدنی مشارکت نمی کنند و به دیگران اعتماد ندارند و بالاخره فرهنگ سیاسی کوته فکرانه نگرش های متنوع سیاسی را نمی پذیرد با برابری جنسیتی مخالف است به سیاست بی علاقه است و در فعالیت های جمعی و مدنی مشارکت نمی کند و به دیگران اعتماد ندارد.( Tessler , 2011 :203 -207)
الگوی مارک تسلر برای تعریف و تعیین شاخص های فرهنگ سیاسی دمکراتیک از این نظر که بطور ویژه بر ارزش های فرهنگ خاص دمکراتیک متمرکز است و سنخ شناسی خاصی را بر اساس میزان دوری یا نزدیکی به فرهنگ دمکراتیک ارائه می کند و نیز به دلیل اینکه الگوی ایشان اکثر ابعاد و شاخصه های مورد استفاده در الگوهای دیگر را پوشش میدهد . تناسب بیشتری با اهداف پژوهشی این تحقیق دارد بنابر این در این تحقیق در تعیین ابعاد و شاخصه های فرهنگ دمکراتیک از الگوی کلی وی استفاده خواهد شد .
ضمناَ دو مولفه دیگر که در الگوی تسلر مورد توجه قرار نگرفته و در سنجش فرهنگ دمکراتیک مهم به نظر میرسد و میتواند تعریف مفهومی و عملیاتی این مفهوم را غنی تر سازد و ضمنا مورد تاکید محققینی چون اینگلهارت بوده است به الگوی مذکور اضافه می گردد این مولفه ها عبارتند از : مطلوبیت ارزش آزادی و میزان حمایت از دمکراسی .
با توضیحات ارائه شده میتوان تعریف مورد نظر این تحقیق را از فرهنگ سیاسی دمکراتیک به شرح زیر ارائه کرد :
فرهنگ سیاسی دمکراتیک فرهنگی است که در آن شهروندان واجد هنجارها و الگوهای رفتاری مشوق دمکراسی باشند هنجارها و الگوهایی از قبیل مدارای سیاسی، حمایت از برابری جنسیتی ، حمایت از آزادی ، ترجیح نظام سیاسی دمکراتیک ، مشارکت سیاسی، علاقه سیاسی و دانش سیاسی .
ذیلاَ تعاریف مفهومی هر کدام از مفاهیم بکار رفته در تعریف فوق ارائه می گردد :
مدارای سیاسی : « مدارای سیاسی میزانی از آزادی های قانونی دموکراتیک است که شهروندان خواهان گسترش آن به افراد و گروههایی هستند که ممکن است جزء مخالفان باشند » (فینکل ، 2003 :2). بعبارت دیگر مدارا یا تساهل به معنای بردباری فرد یا نظام سیاسی در قبال امر سیاسی است که نسبت به آن گرایش منفی دارد این مفهوم ناظر بر تحمل کردن عقاید و رفتارهایی است که با انگاره ها و هنجارهای قابل قبول فرد درتعارض است . تساهل دینی ، سیاسی و اخلاقی صورت هایی از تساهل هستند که در عرصه فرهنگ سیاسی و اخلاقی اهمیت بسزایی دارند .
مشارکت سیاسی : به گفته مایکل راش مشارکت سیاسی افراد عبارتست از « درگیری افراد در سطوح مختلف فعالیت های سیاسی که از دامنه وسیعی شامل عدم دخالت در فعالیت های سیاسی تا داشتن مقام سیاسی برخوردار است .» در واقع مشارکت سیاسی نوعی تظاهر علنی اراده مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خود است .
حمایت از ارزش آزادی : به معنای فقدان دخالت و ممانعت دولتها ( بطور غالب ) در برابر اشخاص یا تشکل های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و یا برخورداری از حقوق اساسی است . و مطلوبیت ارزش آزادی از نظر شهروندان میزان اهمیتی است که هر فرد برای این ارزش قایل است . اشکال مختلف آزادی نیز عبارتست از آزادی بیان ، قلم ، مطبوعات ، عقیده ، دین ، تشکیلات و احزاب سیاسی .
برابری جنسیتی : عبارتست از برخورداری مساوی زنان از تمامی امتیازات و حقوقی که مردانی در شرایط برابر با آنها ، از آن بهره مندند بدون اینکه مرد بودن تاثیری در میزان بهره مندی آنها داشته باشد . از نظر مارک تسلر عمومی بودن چنین طرز تفکری برای دمکراتیک بودن فرهنگ سیاسی یک جامعه اساسی است و دمکراسی در حالتی که نیمی از شهروندان از حقوق و و دسترسی برابر به قدرت و نفوذ سیاسی محروم باشند بی معنا است . Tessler,2011:198))
علاقه سیاسی : عبارتست از گرایش مثبت عاطفی و روانی فرد نسبت به موضوعات سیاسی اعم از علاقه به بحث های سیاسی ، دنبال نمودن اخبار و رویدادهای سیاسی ، گرایش مثبت نسبت به مشارکت سیاسی .
دانش سیاسی عبارتست از میزان اطلاعات و دانش هر فرد از نظام سیاسی موجود و موضوعات مربوطه اعم از شخصیتها ، فرایندها و سیاست های جاری .
حمایت از دمکراسی :میزانی که شهروندان از دمکراسی به عنوان شکلی از حکومت در مقایسه با سایر نظام های سیاسی جایگزین حمایت می کنند . ( فینکل ، 2003 : 2 )
تعریف عملیاتی فرهنگ سیاسی دمکراتیک :
همانطور که میدانیم مرحله تعریف عملیاتی ، مرحله ایست که متغیرهاو مفاهیم تحقیق به گونه ای تعریف می شوند که امکان اندازه گیری و سنجش آنها فراهم گردد در واقع این مرحله که از آن به « پایین آمدن از نردبان انتزاع » نیز یاد می شود ، فرایند رسیدن از مفاهیم کلی به نقطه ای است که بتوان گویه های پرسشنامه را به گونه ای تدوین کرد که ترجمان و برگردان مفاهیم باشند.(دواس ، 1384 :58 )
در این تحقیق اولین و مهمترین مفهوم که بدنبال تعریف عملیاتی آن خواهیم بود مفهوم فرهنگ سیاسی دمکراتیک (متغیر وابسته تحقیق) است . این متغیر که در سطح سنجش ترتیبی قرار دارد در مرحله تعریف اسمی و مفهومی از طریق ابعاد و مولفه هایی نظیر مدارای سیاسی ، حمایت از آزادی ، مشارکت سیاسی ، حمایت از برابری جنسیتی ، دانش سیاسی ، علاقه سیاسی و گرایش به حکومت دمکراتیک تعریف گردید .
در این مرحله جهت عملیاتی کردن و سنجش پذیر کردن این مفهوم برای هر کدام از ابعاد مذکور گویه ها و سنجه هایی در نظر گرفته می شود تا از این طریق بتوان به وضعیتی مشاهده پذیر و قابل سنجش دست یافت این گویه ها در ارتباط با هر یک از ابعاد فرهنگ دمکراتیک در جدول زیر فهرست شده اند .
جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک
متغیر
ابعاد
معرف ها
فرهنگ سیاسی دمکراتیک
مدارای سیاسی
موافقت با داشتن شهروندانی از اقلیت های مذهبی در مقام سیاسی