پایان نامه رایگان درباره مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه

اعتماد نهادی
6 گویه
78/0
انسجام اجتماعی
8گویه
76/0
مشارکت اجتماعی
8 گویه
77/0
جدول 3-6- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری
متغیر اصلی
تعداد گویه ها
مقدار آلفا
ابعاد
تعداد گویه ها
مقدار آلفای کرونباخ
میزان دینداری
23 گویه
89/0
بعد اعتقادی
7 گویه
88/0
بعد مناسکی
5گویه
82/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع تاریخ اسلام و قرآن کریم