پایان نامه رایگان درباره مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

جمع
330
100
100
میانگین: 18/27 انحراف معیار : 6/3
4-1-9- مشارکت اجتماعی :
جدول ذیل مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی ( از شاخص های سرمایه اجتماعی ) است . حداقل نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 8 و حداکثر نمره 31 است . میانگین بدست آمده برای این متغیر 1/21 و انحراف معیارآن نیز 86/3 می باشد که معرف حد متوسطی از مشارکت اجتماعی در نزد پاسخگویان است . داده های جدول فراوانی نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمی از پاسخگویان ( 2/48 ) میزان متوسطی از مشارکت اجتماعی یا تمایل به آن را نشان داده اند و در مرتبه بعد مشارکت اجتماعی بالا و خیلی بالا مجموعاَ 36 درصد و مشارکت اجتماعی پایین و خیلی پایین مجموعاَ 5/15 درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است .
جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مشارکت اجتماعی خیلی پایین
مشارکت اجتماعی پایین
مشارکت اجتماعی متوسط
مشارکت بالا
مشارکت اجتماعی خیلی بالا
7
44
159
115
5
1/2
3/13
2/48
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع رفتاری و داستان