پایان نامه رایگان درباره شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

احساس امنیت
امنیت جانی


– میزان احساس امنیت از تردد شبانه درخیابان
– میزان احساس امنیت از برقراری رابطه با افراد غریبه
– میزان احساس امنیت از کمک به سرنشینان اتومبیلی که در خیابان خراب شده
– میزان احساس امنیت از سپری کردن شب به تنهایی در منزل
– میزان احساس امنیت از حضور زنان خانواده درخیابان و معابر عمومی به تنهایی
– میزان احساس امنیت جانی فرد
امنیت اقتصادی
– میزان نگرانی فرد از تامین مالی خانواده .
– میزان تمایل افراد به تعویض شغل دلخواه با شغلی غیر دلخواه اما با درآمدی بیشتر .
– میزان احساس نیاز به یک شغل دوم برای تامین نیازهای اقتصادی .
– اینکه فرد چقدر تمایل دارد در صورت داشتن پول مازاد بر نیاز آنرا در امور تفریحی مانند مسافرت خرج کند .
– اینکه فرد چقدر تمایل دارد پول مازاد بر نیاز خود را برای روز مبادا پس انداز کند .
– اینکه فرد به چه میزان به آینده شرایط اقتصادی خود امیدوار و مطمئن است .
– اینکه فرد به چه میزان شرایط سرمایه گذاری را در جامعه ایمن میداند .
– اینکه فرد به چه میزان پرداخت یارانه را درتامین زندگی خود مهم میداند .
– اینکه فرد به چه میزان تامین اقتصادی خانواده را جزء استرس های دائمی خود می داند .
– اینکه فرد به چه میزان با شرایط اقتصادی خود احساس امنیت اقتصادی دارد .
امنیت سیاسی
– میزان احساس ایمنی جهت عضویت در احزاب و گروههای سیاسی
– میزان احساس ایمنی از فعالیت در یک روزنامه منتقد
– میزان احساس ایمنی از شرکت در اعتراضات سیاسی
– میزان احساس ایمنی از ابراز عقاید و انتقادات نسبت به وضعیت سیاسی کشور
– میزان احساس ایمنی از فعالیت رقابت آمیز با گروههای سیاسی در حین انتخابات