پایان نامه رایگان درباره شاخص های توسعه انسانی و ابعاد سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

درحالیکه هر دو متغیر امنیت (اقتصادی و اجتماعی ) و اعتماد صفاتی هستند که فقدان یا سطح پایین آن از طرف محققین و تحلیلگرانی که به تحقیق درباره فرهنگ سیاسی ایران پرداخته اند مورد تاکید قرار گرفته است ((بشیریه ،1380 ) (زونیس ،1971 ) (کاستیل ، 1979)) تمرکز و توجه به هر دو از طریق بکارگیری دو رهیافت یاد شده در خلال مطالعه ای تجربی می تواند یکبار دیگر سطح نسبی اعتماد و احساس امنیت را در میان قشری که نماینده طبقه متوسط جدید محسوب می شوند بسنجد و قدرت تبیین آنها را در شکل گیری فرهنگ دمکراتیک ارزیابی کند .
بکارگیری دو رهیافت از جنبه ای دیگر نیز می تواند جذابیت داشته باشد و آن بررسی رابطه بین شاخص های توسعه و سرمایه اجتماعی با یکدیگر در ارتباط با شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک است بعبارت دیگر بررسی روابط درونی شاخص های توسعه و سرمایه اجتماعی با یکدیگر در تعیین اینکه کدامیک درشکل گیری فرهنگ سیاسی متغیر تعیین کننده اصلی است می تواند روشنگر باشد .
آخرین عاملی که در مدل تحلیلی مطالعه حاضر مورد توجه قرار می گیرد عامل مذهب است . همانطور که در مباحث نظری مطرح شد نظریات مختلفی درباره تاثیرات منفی و مثبت اسلام درگرایش مردم به ارزش های دمکراتیک عرضه شده است و تحقیقات مختلف لزوم توجه به تاثیرات آنرا در شکل گیری فرهنگ های سیاسی مختلف مورد تاکید قرار داده اند . به نظر میرسد در مورد کشوری مانند ایران تاثیر این عامل با توجه به حضور قوی و پر رنگی که در عرصه های مختلف فرهنگی دارد دوچندان است . عامل مذهب هم می تواند بعنوان متغیری مستقل بر ارزش ها و فرهنگ سیاسی افراد تاثیر گذار باشد و هم در قالب متغیری کنترل کننده تاثیرات سایر متغیرها و عوامل را تحت الشعاع قرار دهد .
در مدل تحلیلی متغیرهایی مانند گرایش به ارزش های فرامادی ، موقعیت اقتصادی – اجتماعی ( رفاه اقتصادی ) ، احساس امنیت ، دسترسی به رسانه های جمعی و میزان تحصیلات از متن نظریه توسعه انسانی اینگلهارت استخراج شده است و توجه به شاخصه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی نیز تحت تاثیر نظریه فرهنگ مدنی رابرت پاتنام در مدل دیده شده است . عامل مذهب نیز به لحاظ اینکه در هر دو دیدگاه مورد تاکید قرار گرفته و در هردو رویکرد توجه به تاثیرات آن هم بعنوان متغیر مستقل و هم بعنوان متغیر کنترل کننده و تعدیل گر در مطالعه فرهنگ دمکراتیک اساسی فرض شده است در مدل تحلیلی پیش بینی شده است .
با توضیحات ارائه شده مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر ترسیم شد :
شاخص های توسعه انسانی
گرایش به ارزشهای فرامادی
احساس امنیت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته

استفاده از رسانه های جمعی
موقعیت اقتصادی – اجتماعی (رفاه مادی )
میزان دینداری

میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک
اعتماد تعمیم یافته
اعتماد درون گروهی
انسجام اجتماعی
اعتماد نهادی
شاخصهای
سرمایه اجتماعی
عضویت ومشارکت اجتماعی در سازمانها

2-5- فرضیات تحقیق :
با توجه به مدل تحلیلی ، فرضیه های تحقیق در قالب سه فرض اصلی و چندین فرضیه فرعی قابل تدوین است . اولین فرضیه اصلی درباره رابطه توسعه انسانی و میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک است به این شرح که :
سطح افراد در شاخص های توسعه انسانی تاثیر معناداری بر میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک دارد .