پایان نامه رایگان درباره سند چشم انداز و رهبران سیاسی

دانلود پایان نامه

موافقت با برگزاری میتینگ ها ی سیاسی احزاب سیاسی مخالف
مخالفت با تعطیلی روزنامه های مخالف عقاید سیاسی فرد
موافقت با فعالیت سیاسی احزابی که نظرات متضادی با نظر فرد پاسخگو دارند .
حمایت از آزادی
تضمین آزادی عقیده برای افراد از گرایش های فکری گوناگون
آزادی داشتن روزنامه و رسانه برای گرایش های سیاسی گوناگون
آزادی ایجاد تشکیلات سازمانی برای گروههای سیاسی مختلف
مخالفت با سانسور و ممیزی مطبوعات (درجهت حمایت از آزادی بیان )
آزادی تجمعات سیاسی مختلف
مشارکت مدنی – سیاسی
عضویت در حزب و انجمن های سیاسی
عضویت ومشارکت درسازمانهای مدنی
کاندیداتوری برای نقش های سیاسی یا میزان تمایل به آن
مشارکت در جلسات پرسش و پاسخ نقد کاندیداها
فعالیت در روزنامه ها و مطبوعات سیاسی
دانش سیاسی
نام سخنگوی هیات دولت فعلی را بداند .
یکی از مناصب قبلی رئیس جمهور کنونی را نام ببرد .
نام یکی از نایب رئیسان مجلس را بداند .
به این سوال که « سند چشم انداز بیست ساله افق تحولات ایران را تا چه سالی پیش بینی میکند » پاسخ دهد .
حمایت از برابر جنسیتی
مخالفت با در اولویت قرار گرفتن مردها نسبت به زنان در هنگام مواجهه با بیکاری
مخالفت با اینکه مردان رهبران سیاسی بهتری هستند
مخالفت با اینکه تحصیلات برای پسران مهمتر است
مخالفت با اینکه مردان نسبت به زنان مدیران تجاری بهتری هستند