پایان نامه رایگان درباره سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

دانلود پایان نامه

2-1-1-7- پل زیگموند 29


2-1-2- مطالعات تطبیقی آسیایی – اروپایی 29
2-1-2-1- تحقیق ایچی ایکدا ، یاسو یامادا و ماسارو کونو (2004) 29
2-1-2-2- تحقیق ژان بلوندل و تاکه شی اینوگوچی (2006) 31
2-1-2-3- تحقیق اویچول کیم، گیر هلگسون و بیانگ مان (دمکراسی، اعتماد و اثر بخشی سیاسی) (2007) 33
2-1-2-4- مارک تسلر 35
2-1-2-5- دانیل پرایس(1999) 36
2-1-3- مطالعات داخلی 37
2-1-3-1- محمود سریع القلم 37
2-1-3-2- ماروین زونیس(1975) 38
2-1-3-3- آر .دی . گاستیل 39
2-1-3-4-حسین بشیریه( 1375) 39
2-1-3-5- کتابی و همکاران (1380) 39
2-1-3-6-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی 40
2-1-3-7- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (1378)، 41
2-1-3-8- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی 41
2-1-3-9- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی 42
2-1-3-10- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز 42
2-1-4- جمع بندی ادبیات تحقیق 42
2-2- مبانی نظری 44
2-2-1- رویکردهای روانشناسانه 46
2-2-1-1- نظریه فرهنگ مدنی 46
2-2-1-2- رهیافت توسعه سیاسی 49
2-2-1-3- رهیافت معرفت شناسانه 51
2-2-2- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم 53
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله ساموئل هانتینگتون و آموزه های اسلامی