پایان نامه رایگان درباره سرمایه اجتماعی و آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

مطلوبیت دمکراسی
4 گویه
70/0
دانش و علاقه سیاسی
5 گویه
77/0
مشارکت سیاسی
5 گویه
71/0
جدول 3-5- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی
متغیر اصلی
تعداد گویه ها
مقدار آلفا
ابعاد
تعداد گویه ها
مقدار آلفای کرونباخ
سرمایه اجتماعی
29 گویه
88/0
اعتماد درون گروهی
4 گویه
70/0
اعتماد برون گروهی
3 گویه
75/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درمورد آزادسازی تجارت خدمات و سازمان جهانی تجارت