پایان نامه رایگان درباره دینداری و دین

دانلود پایان نامه

درصد تجمعی
دینداری خیلی پایین
دینداری پایین
دینداری متوسط
دینداری بالا
دینداری خیلی بالا
13
39
66
155
57
9/3
8/11
20
47
3/17
9/3
8/15
8/35
7/82
100
جمع
330
100
100
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع انواع دینداری و ناسیونالیسم