پایان نامه رایگان درباره باورهای دینی و مراسم مذهبی

دانلود پایان نامه

– میزان احساس ایمنی در انجام فعالیت سیاسی

( گویه های بعد امنیت جانی از تحقیقات ناجا (1383) و تحقیق صمدی بگه جان (1386 ) اخذ شده است و معرف های بعد امنیت سیاسی از تحقیقات کامل السعید (1380) اقتباس شده است . )
2-6-2-2- دینداری :
دینداری به معنای التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی است . (سراج زاده و همکاران ، 1383 ) تعریف دین و تعریف عملیاتی دینداری از جمله موضوعات بحث برانگیزی بویژه در میان جامعه شناسان بوده است . تا جاییکه برخی از صاحبنظران تلاش برای تعریف و مفهوم سازی دین را بی ثمر و غیر ضروری دانسته اند ( Tompson & kent , 2008 )
در این پژوهش برای سنجش میزان دینداری پاسخگویان از مدل گلاک و استارک استفاده شده است که بیشترین استفاده را در پژوهش ها دارد . کلاک و استارک بر این باورند که در همه ادیان با وجود تفاوت هایی که در جزییات آنها وجود دارد عرصه های مشترکی وجود دارد که دینداری در آن متجلی می شود (Glock & Stark,2008 ) . این عرصه شامل ابعاد چهارگانه دینداری است که عبارتند از : بعد اعتقادی ، بعد مناسکی ، بعد عاطفی و بعد پیامدی .
بعد اعتقادی دینداری به باورهایی اشاره دارد که انتظار می رود مومنان به آنها اعتقاد داشته باشند . این بعد به اصولی معادل اصول دین در اسلام یا آنچه گلاک و استارک تحت عنوان « باورهای پایه ای مسلم » می نامند اشاره دارد .
بعد مناسکی شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت ، نماز ، روزه که انتظار میرود پیروان دین آنها را بجای آورند .
بعد عاطفی (تجربی) که به عواطف و احساسات مذهبی ناشی از اعتقاد دینی نظیرحس ستایش ، تواضع و احساس کوچکی در برابر خدا ، احساس معنویت در اماکن مذهبی و احساس ندامت پس از ارتکاب گناه راجع است .
بعد پیامدی که ناظر بر اثرات باورها ، اعمال ، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است . (Ibid :20-21 ) این بعد به نقش حداکثری یا حداقلی دین در زندگی فرد اشاره دارد .
این متغیر نیز در سطح سنجش ترتیبی بوده و هر کدام از ابعاد نامبرده از طریق گویه هایی که با متن دین اسلام تطبیق یافته است مورد سنجش قرار گرفته است . فهرست گویه های مذکور به تفکیک ابعاد مختلف در جدول زیر آمده است .
جدول2-6-4- معرف ها و گویه های سنجه دینداری
متغیر
ابعاد
معرف ها
میزان دینداری
دینداری اعتقادی
میزان اعتقاد به خدای یگانه (اصل توحید ) – اینکه چقدر فرد به فرستاده شدن پیامبران از سوی خداوند برای هدایت انسانها اعتقاد دارد (اصل نبوت ) – اعتقاد به قران به عنوان منبع وحی و رابطه خدا با انسان –اعتقاد به وجود جهان آخرت و روز حساب (اصل معاد ) – اعتقاد به وجود جهنم و بهشت – اعتقاد به احکام دینی به عنوان راه رستگاری و خوشبختی – اعتقاد به ظهور منجی
دینداری مناسکی
میزان توجه به انجام احکامی مانند : نماز خواندن ، روزه گرفتن ، شرکت در مراسم مذهبی ، خواندن قران ،در صورت استطاع انجام حج ، رجوع به رساله مجتهدان و استفتاء از آنها در امور جاری زندگی
دینداری پیامدی
اینکه فرد چقدر در امور جاری زندگی احکام اسلام را درباره اعمال نهی شده ، ازقبیل غیبت کردن ، ربا خواری ، دروغ گفتن ، نگاه و رابطه با نامحرم رعایت می کند . چقدر مواظب حلال و حرام خود در زندگی میباشد . چقدر برای دین در تنظیم روابط دنیوی نقش قائل است .
دینداری عاطفی(تجربی)
اینکه فرد چقدر احساس نزدیکی به خدا دارد ؟ چقدر ترس و دلهره از واقعه قیامت در فرد وجود دارد ؟ چقدر فرد به زیارت مکانهای مذهبی احساس نیاز می کند ؟ چقدر مناسبت های مذهبی (میلاد و شهادت ) در تغییر حالات احساسی فرد تاثیر گذار است ؟ احساس نیاز به معنویت مذهبی درفرد چقدر است؟
2-6-2-3-موقعیت اقتصادی – اجتماعی :