پایان نامه رایگان درباره انسجام اجتماعی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی
طبقات


فراوانی
درصد
درصد تجمعی
انسجام اجتماعی خیلی پایین
انسجام اجتماعی پایین
انسجام اجتماعی متوسط
انسجام اجتماعی بالا
انسجام اجتماعی خیلی بالا
4
7
73
200
46
2/1
1/2
1/22
6/60
9/13
2/1
3/3
5/25
1/86
100
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان و وسایل ارتباط جمعی